• Hem
 • Regionpolitiskt...
artikel

Regionpolitiskt program 2022-2026

Läs vårt regionpolitiska program i PDF här:

Regionpolitiskt Program 2022-2026

 

REGIONPOLITISKT PROGRAM 2022-2026

VÄNSTERPARTIET I JÖNKÖPINGS LÄN

 

Innehåll:

Vår regionala politik i korthet

Politisk inriktning och vision

Hållbar politik för ett hållbart län

Barn och unga

Bästa platsen att åldras på

En politik för likvärdiga villkor i hela länet

Kollektivtrafik och samfärdsel

Kultur

Folkhälsa och sjukvård

Tandvård

New Public Management

Personalpolitik

Bredband och digitalisering

Avslutning

 

Jämlika och jämställda samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer.

Vänsterpartiet vill bygga ett Jönköpings län för alla. Vår vision är enkel. Vänsterpartiet vill omfördela samhällets resurser för att skapa jämlikhet och jämställdhet. Många olika politiska partier pratar idag gärna om jämlikhet – men det ska inte kosta någonting. Det är vi i Vänsterpartiet som har de konkreta förslagen och politiken för förändring.

Vår regionala politik i korthet

 • Människor ska ha jämlika villkor med tillgång till god offentlig service oavsett var man bor i länet
 • Skattemedel ska oavkortat användas till medborgarnas bästa, inte till privata vinster
 • Regionens verksamhet ska i så hög grad som möjligt drivas regionens egen regi
 • Höjd grundbemanning i den offentliga välfärden
 • Hållbart arbetsliv och förkortad arbetstid med bibehållen lön
 • Varje vårdtagare ska bemötas efter sina behov och på sina villkor i mesta möjliga mån
 • Fungerande missbruks- och beroendevård och vårdinsatser som även inkluderar ett anhörigperspektiv
 • Djupgående insatser för förbättrad psykisk hälsa hos barn och ungdomar
 • Ökad tillgänglighet inom rehabilitering och habilitering
 • Stärkt äldrevård med fast vårdkontakt och hög tillgänglighet till palliativ vård
 • God tillgänglighet till kultur oavsett ålder, klass och bostadsort
 • Goda förutsättningar i arbetet med Kultur för hälsa
 • Kollektivtrafik i egen regi med nolltaxa på sikt
 • Kollektivtrafik att lita på i hela länet, både i stad och landsbygd
 • Länets tre akutsjukhus ska stärkas och utvecklas
 • Vi ska vara pådrivande i regionen för klimatomställning
 • Reseersättning vid resor till andra sjukhus än hemsjukhuset

 

Politisk inriktning och vision

Under de senaste decennierna har den sociala och ekonomiska ojämlikheten år för år ökat i så gott som alla världens höginkomstländer. Från att på 1980-talet varit jämlikast i världen har skillnaderna ökat mer i Sverige än i något annat jämförbart land och vi nu sjunkit till en mellanposition i Europa. Att det rör sig om en skadlig utveckling som behöver brytas har bland annat internationella expertorgan som OECD i rapport efter rapport varnat för. För alltifrån en långsiktigt hållbar ekonomi till upplevelsen av trygghet och sammanhållning mellan människor behöver våra samhällen på nytt slå in på en mer jämlik väg.

Vänsterpartiet är idag det enda partiet i Sveriges riksdag som konsekvent arbetat för att bryta den sociala och ekonomiska ojämlikheten och fördela om resurser så att de gynnar majoriteten av människor, inte bara de rikaste. Att i konkret handling stärka alla människors lika värde och möjligheter – oavsett det handlar om klass, kön, bostadsort eller bakgrund – är tillsammans med ekologisk hållbarhet grunden för alla politiska ställningstaganden Vänsterpartiet gör. Det går att lita på Vänsterpartiet. För oss handlar politiskt arbete inte om tom retorik, utan om att tillsammans arbeta för verklig förändring som konsekvent sätter den breda majoritetens intresse före egenintresset hos några få.

En grundläggande vision i vårt arbete är att alla ska kunna känna sig trygga med att den generella välfärden fungerar. Offentlig service, vård, skola och omsorg behöver vara av högsta klass, vilket den på många håll inte är idag. För att det ska bli möjligt krävs dels ekonomiska satsningar, dels att skattepengar går dit de är avsedda – till de människor som de skulle göra nytta för och inte till privata vinster. Vi har i Sverige i dag ett system som är unikt i hela världen när det gäller att stora privata bolag kan ta ut obegränsade vinster på skattepengar avsedda för vård, skola och omsorg. Detta måste upphöra samtidigt som de medel regionen förfogar behöver användas till offensiva satsningar för att på riktigt förstärka välfärden.

Om slöseriet av skattemedel upphör och pengarna istället läggs på rätt ändamål så att vi är inställda på att möta behoven med en ökad livslängd bland befolkningen. På så sätt kan vi glädjas över att vi nu får leva längre. Jämlikhet, jämställdhet, funktionalitet och hållbarhet är viktiga perspektiv i vårt tänkande kring utvecklingen av välfärden.

Samverkan mellan länets kommuner och regionen är av största vikt inom flera områden. En annan central del i utveckling mot ett mer jämlikt samhälle är att rikspolitiken förändras till en expansiv välfärdspolitik där statsbidragen ökar och finanspolitiska ramverk och budgetregler förändras för att bättre kunna svara mot människornas välfärdsbehov. Vi är helt enkelt beroende av en regering och riksdag gör allt i sin makt för att utveckla välfärden och göra den mer jämlik. Därför vill Vänsterpartiet i Jönköpings län ta ansvar för regionen och länets kommuner samtidigt som vill vi skicka ett tydligt budskap till den nationella arenan att värna och utveckla välfärden i handling. Vi söker samverkan och samarbete för att förändra och förbättra för vanliga människor. Grunden för ett hållbart och jämlikt samhälle finns i vår solidaritet gentemot varandra.

Hållbar politik för ett miljömässigt hållbart län

Klimatet är en av Vänsterpartiets huvudfrågor. Vi befinner oss i en klimatkris och i en kris för den biologiska mångfalden. Stora förändringar krävs. Vänsterpartiet arbetar för att Region Jönköpings län skall ta sitt ansvar i omställningsarbetet och når Parisavtalets mål 1,5%.

Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar flera olika perspektiv. Det ekologiska, det sociala perspektivet, det ekonomiska och demokratiska. Om det lilla samhället och stora världen ska kunna bli hållbart på riktigt kräver det kamp mot kapitalismen vars själva grundmekanism är att betrakta människor och natur som varor på en marknad, ägnade att skapa kortsiktig vinst åt ett fåtal. Den insikten gör oss till Sveriges enda trovärdiga miljöparti.

Miljöproblemen och klimatförändringarna är till stor del en fråga om en osolidarisk fördelning av jordens begränsade resurser. Det offentliga ska vara ett föredöme och ta sitt ansvar för en hållbar utveckling i vårt län. Vänsterpartiet i Jönköpings län arbetar för att vår ekologiska bärkraft inte ska överskridas och att miljöutrymmet ska fördelas rättvist och med hänsyn till kommande generationer. Vi anser att internationella miljökonventioner ska överordnas internationella frihandelsavtal.

Vi strävar därför efter klimaträttvisa och arbetar för att regionen, kommunerna och näringslivet ska ta ett stort ansvar för att minska sina utsläpp. Alla ska ha rätt till ren luft, rent vatten, säkra livsmedel och tillgång till natur. Därför är det viktigt Vättern och andra viktiga vattendrag skyddas från exploatering och militärövningar.

Under de kommande åren ska Region Jönköpings län fortsatt arbeta för att skydda Vättern.  Försvarsmaktens omfattande aktiviteter och övningar med granatbeskjutning och flygattacker är ett hot mot Vättern. Arbetet fortsätter med att få till ett förbud av nuvarande PFAS-utsläpp vid Karlsborgs flygplats där giftigt vatten rinner ut i Vättern till skada för både människor och djur.

Försvarsmakten har sedan länge ansökt om att utöka skjutverksamheten i Vättern. Därtill vill de kunna avlossa olika former av raketer ut i sjön. Då Sverige har ingått ett värdlandsavtal med NATO kan även NATO-flyg komma att samöva vid dessa skjutningar. FMV beskjuter dessutom Vättern med granater vid lekplatser för olika fiskarter, vilket är förödande för fiskbeståndet. Dessa skjutövningar måste stoppas.

Vänsterpartiet vill med alla opinionsmässiga medel arbeta för ett stopp för en gruva vid Norra Kärr (Gränna) för utvinning av särskilda jordartsmetaller. Detta försök till brytning av gruvbolag är en process som har pågått länge och oförminskat med olika påtryckningar. Därför kommer vi att driva frågan på samtliga politiska nivåer. Särskilda jordartsmetaller behövs till datorer och annan elektronik, vilket gör att brytningen ses som mycket lukrativ för vinstdrivande verksamhet. Vad som gör frågan extra allvarlig med en brytning vid Norra Kärr är att EU utövar starka påtryckningar på Sverige om att förse EU med dessa metaller.

Vänsterpartiet och VätterVänstern har sedan länge påtalat denna fara med att hota cirka 400 000 människors vattenförsörjning. Vi vill att regeringen med berörda ministrar ger Vättern överordnat riksintresse – hela Vättern ska klassas som riksintresse för dricksvatten.

Vänsterpartiet vill att reningsverken och deponierna i länet håller hög klass. Läkemedelsrester och gifter läcks igenom till närmsta vattendrag och vidare till vattentäkter.  Utan rent vatten inget liv!

Sveriges unika miljökvalitetsmål och vår miljölagstiftning måste utvecklas för att bli ett ambitiöst redskap i arbete med att lösa miljöproblemen till nästa generation på nationell och lokal nivå. I detta måste regionen och kommunerna gentemot riksdag och regering vara en stark röst.

Vänsterpartiet vill att Region Jönköpings län ska prioritera miljöarbete som har stark koppling till bättre folkhälsa och god resurshushållning. Vi vill att andelen miljöanpassade produkter som används i regionen ökar, att insatser för att minska köttkonsumtionen och öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel premieras. Vänsterpartiet Jönköpings län har vid ett flertal tillfällen lyft problematiken med att barn utsätts för skadliga kemikalier i sin närmiljö. Här måste regionen bli bättre på att knyta till sig kompetens som aktivt kan arbeta med frågorna. Ett sätt kan vara att informera föräldrar om riskerna med kemikalier när de besöker barnhälsovården.

Barn och unga

Den ökade psykiska ohälsan bland unga kräver omgående åtgärder och insatser från samhällets sida. Både vad gäller att kunna identifiera och åtgärda bakomliggande orsaker till denna utveckling och för att hjälpa, stödja och när så krävs ge vård till de unga. Vänsterpartiet vill se fler insatser i samverkan mellan kommuner och regioner.

Psykisk ohälsa hos barn och unga ska förebyggas och behandlas i tid. Ätstörningar och självskadebeteende är symptom på psykiska besvär som ofta uppkommer i unga år. Ungdomars psykiska besvär ska tas på största allvar och samhället måste ge allt tänkbart stöd för att tidigt ge hjälp. Vänsterpartiet vill att ungdomsmottagningarna utvecklas med bredare kompetens för ungdomar med psykiska besvär. Det är också viktigt att samarbetet mellan kommunerna i länet och Region Jönköpings län ökar. Elevhälsan är en viktig aktör i sammanhanget. Idag är det ofta i samarbetet det brister, då många barn och ungdomar slussas mellan olika system. Att kunna erbjuda tidiga insatser för barn och unga är att ta ansvar för deras framtida hälsa och utgör ett smart sätt att bedriva vård som undviker onödiga kostnader i framtiden.

Till barn- och ungdomsmottagningar behöver det vara låga trösklar och lätt tillgänglighet. Vänsterpartiet kräver därför att det ska finnas fullvärdiga barn- och ungdomsmottagningar som uppfyller de nationella riktlinjerna i samtliga länets kommuner.

Bästa platsen att åldras på

För att alla äldre ska kunna leva ett aktivt och rikt liv krävs en politik som skapar möjlighet för social gemenskap och god tillgång till samhällsservice.

Ålderism handlar om ålder som grund för fördomar och diskriminering, med betoning på situationen för äldre. Just ålderism är kanske den mest accepterade formen av fördom som existerar i dag, och den form av diskriminering som det tas lättast på. Denna ålderism finns, som de andra diskrimineringsformerna, såväl strukturellt i samhället som direkt. Denna form av diskriminering grundad i en biologisk ålder har uppmätts mycket tydligt när det gäller vården under Coronaviruspandemin. Detta har bland annat orsakat att det inte varit ovanligt att äldre saknat fått tillgång till läkare och individuell bedömning och inte heller fått tillgång till syrgas. Pandemin har haft en omfattande påverkan på äldreomsorgen, såväl i vår region som i hela Sverige. Pandemin har ställt krav på en omfattande och snabb omställning i verksamheterna för att möta pandemin och dess effekter. Frågan är om denna omställning togs på allvar av de styrande.

Det finns en mängd hänsyn och åtgärder som måste till för att förbättra äldres levnadsvillkor i vårt län.

Samhället måste respektera att det finns personer i digitalt utanförskap. Oavsett alla insatser för att lära de äldre att hantera datorer, paddor och smartphones med olika appar och ständiga uppdateringar kommer det att finnas en stor grupp som blir kvar i digitalt utanförskap av olika skäl. Alla måste respektera detta och ha kvar möjligheterna att deltaga på ”vanligt sätt” och nå till exempel vården på enkla vägar.

Många av våra äldre medborgare är multisjuka och klarar inte av långa väntetider, vilket ställer stora krav på vården. Därför måste geriatriken rustas upp på länets sjukhus.

Geriatriken kan fungera bättre i vår region och är vid jämförelser med riket placerad en bit ned på undre halvan vad gäller resurser. Det finns övertygande bevis på att en välfungerande geriatrik kraftigt minskar dödligheten när multisjuka äldre sjukhusvårdas. En större andel rehabiliteras och kan återvända till hemmet vid geriatrisk vård jämfört med till exempel vård på medicin- eller ortopedklinik. I en rad vetenskapligt grundade riktlinjer framhålls att multiprofessionell vård (geriatrik) är överlägsen andra vårdformer vid vård av multisjuka äldre.

Vänsterpartiet arbetar för att samtliga länets vårdcentraler ska ha en särskild äldremottagning med ”hälsokontroller” för 80- och 90-åringar och vaccinationsprogram för äldre. Idag genomförs ”hälsokontroller” vid exempelvis 60 år och 70 år, det bör också ske vid 80 och 90 år. Ett utbyggt vaccinationsprogram som når många äldre kan förebygga ohälsa och för tidig död.

Vi vill också utöka läkartiden samt tillhandahålla kuratorsinsatser på särskilda boenden.

Samarbetet mellan regionen och kommunerna behöver stärkas för att gruppen äldre ska kunna garanteras ett gott omhändertagande. Kunskapsnivån bland personalen inom äldrevården om äldres sjukdomar behöver höjas. Till det kommer att vi vill uppgradera den palliativa vården så att människor ska kunna få en värdig sista tid i livet oavsett om de bor hemma eller på en institution. Ingen ska heller mot sin vilja behöva dö ensam.

Idag ser vi en tillbakagång till en förlegad syn på omvårdnad där kvinnor förväntas ta hand om sina äldre familjemedlemmar. Många i vårt land har gått ner i arbetstid eller slutat arbeta helt för att vårda en anhörig. Slutenvårdens förutsättningar måste stärkas för att garantera trygghet för patienterna och erbjuda stöd åt kvinnor och familjer som till stora delar tvingats ta över vården i hemmet.

Region Jönköpings län måste ta sitt ansvar och inte lägga över omvårdnadsansvar på anhöriga. Välfärden behöver rustas upp.

En politik för likvärdiga villkor i hela länet

Vänsterpartiets vill med konkreta politiska åtgärder möjliggöra för människor att på jämlika villkor kunna bo och verka i hela länet. Vänsterpartiets landsbygdspolitiska plattform lägger en bra grund för det lokala och regionala arbetet. Landsbygd- och glesbygd har goda möjligheter att utvecklas och spelar också en viktig roll i omställning till ett hållbart Sverige.

Det behövs en politik som tar tillvara den kunskap och utvecklingskraft och det engagemang som finns hos landsbygdsbefolkningen. Det finns mycket vi tillsammans kan göra för att skapa ett livskraftigt samhälle i hela länet. Länets befolkning ökar och mindre orter behöver utvecklas för att kunna ge service åt fler invånare. Därför driver vi frågor om att samhället måste stärka mindre orters infrastruktur och att skolor, bibliotek och annan offentlig service ska finnas nära alla samhällsmedborgare oavsett var man bor. Vänsterpartiet i Jönköpings län arbetar aktivt för bredbandsutbyggnad och för att närhet till god service ska finnas även i mindre orter. Närhet till fungerande kollektivtrafik oavsett var du bor, samhällsservice och tillgång till välfärd i hela länet och utveckling av länets tre sjukhus är några frågor som är viktiga för Vänsterpartiet.

Att stödja utvecklingen av de gröna näringarna, med verksamheter som livsmedelsförädling, turism och energiproduktion är andra viktiga delar i Vänsterpartiets landsbygds- och glesbygdspolitik. Liksom ett starkt strandskydd och oinskränkt allemansrätt.

Vänsterpartiet vill värna biologisk mångfald samtidigt som vi arbetar för landsbygdsutveckling. Vänsterpartiet vill att hänsyn till den biologiska mångfalden ska beaktas i alla beslut. Strandskyddet är en del av allemansrätten, att värna jämlikheten i den är därför av största vikt.

Kollektivtrafik och samfärdsel

Vänsterpartiet i Jönköpings län vill bygga ut och förbättra kollektivtrafiken så att den fungerar

i hela länet och även på mindre orter. Fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för de mindre orternas fortsatta existens och utveckling. Mer anropsstyrd trafik kan förbättra kollektivtrafiken på landsbygden.

För att få till en välfungerande stadstrafik i de större tätorterna, som är avgörande för att få till ett hållbart resande, ska samarbetet mellan regionen och kommunerna förbättras.

Vänsterpartiet vill att regionen gör en övergripande översyn av kollektivtrafiken med avseende på taxesättning, linjedragning, samordning av tidtabeller mellan region- och stadstrafik, bytesmöjligheter, anropsstyrd trafik, fysisk tillgänglighet och funktionen av den särskilda kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken ska drivas i regionens egen regi för att kunna anpassas till behoven, som hinner förändras under de långa avtalsperioderna. Upphandlingsförfarandets mål att ge en billigare kollektivtrafik har inte uppnåtts vilket är ännu ett skäl att ta över den i egen regi. Övertagandet i egen regi ska göras senast när nuvarande avtalsperiod går ut och behöver börja förberedas redan nu.

På sikt vill Vänsterpartiet ha nolltaxa i kollektivtrafiken. Detta kräver ett statligt stöd som i dagsläget inte finns. Under tiden arbetar vi för att hålla avgifterna så låga som möjligt och att få ett biljettsystem som är begripligt och enkelt.

Järnvägen har en central roll i framtidens infrastruktur. Vi vill se en upprustning och elektrifiering av länets tågbanor. Alla kommuner i länet ska ha fungerande tågförbindelser och Vänsterpartiet arbetar exempelvis för att tågsträckorna Värnamo-Halmstad och Vetlanda-Nässjö ska vara kvar. Vi anser att en ny stambana med höghastighetskapacitet är nödvändig för att öka järnvägens kapacitet. Den ska finansieras genom lån så att utbyggnaden inte konkurrerar med underhåll och utveckling av befintlig järnväg.

Vi arbetar för att den särskilda kollektivtrafiken, såsom färdtjänst och sjukresor, ska bli funktionell och mer tillgänglig. Bokningssystemet måste förbättras. Samtliga chaufförer som kör särskild kollektivtrafik ska få kvalitetssäkrad utbildning i bemötande, hantering av hjälpmedel och möjlighet att kontinuerligt utvecklas på arbetet. Personer med färdtjänsttillstånd ska ha rätt att åka gratis med den allmänna kollektivtrafiken.

Vänsterpartiet vill verka för utbyggnad av CG-vägar utmed större vägar, i anslutning till orter med skola och annan service. Det ger större frihet till barn och unga som annars måste skjutsas till skola och fritidsaktiviteter. En prioriterad sträcka är Skärstad – Ölmstad utmed gamla Riksettan, en sträcka som utgör omledningsväg när olyckor blockerar E4.

Kultur

Kulturens egenvärde är absolut och en förutsättning för det demokratiska samhället. Den behöver således ges stort utrymme i samhället. Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor, men återspeglar inte bara samhället. Genom kulturyttringar utgör den dessutom en förändrande kraft som bidrar till att människor blir mer medvetna om sig själva. Kulturen är följaktligen både samhällsbyggare och normbrytare. Därför är det viktigt att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism.  Att satsa på kultur ska inte ses som en utgift utan en långsiktig investering. Vinsten blir högre än insatsen. Kulturen är nämligen ingen liten sektor i regionen, dock tämligen odefinierad.

Tillgängligheten till kultur för alla i länet är en central fråga, oberoende av länsinvånares ekonomi och geografi. Avståndet till städernas centrum ska inte avgöra tillgången på kultur. Vänsterpartiet förespråkar turnerande utställningar och föreställningar som ska nå ut i alla hörn av länet. De icke-kommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli fler. Vänsterpartiet vill att kulturskolan blir avgiftsfri. Vi anser att alla barn, oavsett familjens ekonomiska förutsättningar, ska ges möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet.

Professionellt verksamma kulturskapare måste ha möjlighet att leva på sitt kulturskapande under ekonomiskt rimliga förhållanden. Offentliga stöd ska inte styras av efterfrågan. Kulturpolitiken måste också grunda sig på andra värden. Likaså måste amatörer ges bra möjligheter att verka. Det kan handla om olika subventioner, stödfunktioner eller ansökningshjälp. Det är också viktigt att kulturen är tillgänglig och funktionell så att alla människor kan ta del av bibliotek, föreställningar, konserter och utställningar.

Vandringsleder och vår gemensamma miljö är viktiga för kultur, rekreation och folkhälsa. Dessa tre begrepp går ofta hand i hand. Det är därför viktigt att samhället gemensamt tar hand om vandringsleder och naturnära områden. Allemansrätten och strandskyddet ska i alla lägen värnas. Naturen måste vara tillgänglig för alla oavsett ålder, funktionalitet och ekonomi. Detta då det är väl underbyggt av forskningen att möjligheten att vistas i naturen har en stor positiv effekt på hälsa och liv.

Vänsterpartiet i Jönköpings län vill särskilt stödja de idrottsföreningar som arbetar för att tillgängliggöra sin idrott för alla samhällsgrupper. Rätten till idrott är både en klassfråga, en jämställdhetsfråga och en funktionsfråga.

Utvecklingsområden som Vänsterpartiet ser idag är bland annat kultursamordnare och projektet ”Kultur för hälsa”. Vänsterpartiet vill satsa resurser för utvecklat arbete kring dessa. Vänsterpartiet vill satsa resurser för utvecklat arbete kring Kultur för hälsa. Kulturen har genom framgångsrika projekt visat sig vara ovärderlig genom sina olika uttryck som kan ge förbättrad hälsa och välbefinnande till olika patientgrupper. Dans, film, litteratur, bildkonst och teater tillsammans med en genomtänkt och god miljö är hälsobringande.

IT-samhället ger nya möjligheter för patienterna att ta del av olika former av kultur på sjukhusen. Här finns stora utvecklingsmöjligheter som kan förbättra kvalitén och upplevelsen av vården både för barn och vuxna. Vänsterpartiet värnar de viktiga utbildningsverksamheter som bedrivs vid Sörängens och Värnamo folkhögskolor och Tenhults och Stora Segerstads naturbruksgymnasier. Regionens barn- och ungdomsverksamhet och samarbete med skolor och annan kommunal verksamhet är mycket viktig och behöver stärkas.

Folkhälsa och sjukvård

Vänsterpartiet står upp för den behovsstyrda och anslagsfinansierade sjukvårdsmodellen. Det är den modell som har starkast förutsättningar att kunna garantera medborgarna i länet trygghet och en jämlik och likvärdig vård av högsta klass. Den långvariga neddragningen av antalet vårdplatser måste upphöra och istället utökas. Grundsynen är att regionen ska svara för en gemensamt finansierad hälso- och sjukvård som i allt väsentligt ska utföras i offentlig regi. Vården utvecklas bäst i ett sammanhållet system med obrutna vårdkedjor där patientperspektivet och personalens möjlighet till utveckling och medbestämmande är centrala delar.

I sjukvården ska den med störst medicinskt behov prioriteras. Den specialiserade vården ska inte privatiseras och styckas sönder, istället ska den fortsättningsvis drivas och organiseras av oss gemensamt. Region Jönköpings län ska erbjuda en vård i toppklass med hög tillgänglighet i hela länet. Därför ska vi i regionen ha en sammanhållen vård utan privata aktörer och ett arbete ska påbörjas med att avskaffa de så kallade vårdvalen i både den specialiserade vården och i primärvården. Vi är starkt kritiska till lagen om valfrihetssystem eftersom den har inneburit fri etableringsrätt för privata vårdföretag och möjligheten att exploatera välfärden och dränera den på resurser. Det innebär inte att de boende i länet förlorar möjligheten att välja den vårdcentral som de själva önskar, tvärtom, men det innebär att alla vårdcentraler och specialistvården kommer att hålla en jämn och god kvalitet och där ingen behöver dra nitlotten och gå till nästbästcentralen.

De gemensamma resurser som finns till förfogande ska återinvesteras i vården, inte gå till privata vinster. I hälso- och sjukvården ska man bli betraktad som medmänniska och patient, inte som kund på en marknad.

Genom att släppa in vinst som drivkraft försvåras möjligheten att styra vården till dem med de största behoven. I stället satsar de privata vårdgivarna på att styra vården till de patienter som är mest lönsamma och som inte har särskilt stora behov. Att fördela vård med marknadsmekanismer fungerar mycket dåligt och alltför ofta blir resultatet att det är de som har det minsta behovet av vård som får mest vård samtidigt som kostnaderna skenar.

För att kunna erbjuda vård på jämlika villkor är det viktigt att egenavgifter sätts på en låg nivå och att avgiftssystemen tydliggörs för medborgarna. När patientavgifterna infördes i Sverige var beloppen att betrakta som symboliska. Det är därför angeläget att avgifterna hålls på låga nivåer så att de inte på sikt ersätter skattefinansieringen som finansiell grund för den offentliga sektorn. Ett samlat högkostnadsskydd för den enskilda på alla sorters hälsovårdstjänster måste gälla för att underlätta ekonomiskt för dem som behöver assistans på olika sätt i hälsovården.

Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet. Hälsoaspekten har en central plats i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det innebär att regionen har en skyldighet att arbeta förebyggande för att undanröja ohälsa och att prioritera de med störst behov när det gäller vård och behandling. Trots detta har flera grupper i vårt samhälle alltför höga ohälsotal. Ohälsa går i de allra flesta fall att förebygga genom att arbeta målmedvetet med folkhälsoarbete. Det största hotet mot en god folkhälsa har sin rot i klassamhället.

Det är väl dokumenterat att klasstillhörighet, ålder och etnicitet har hälsoklyftor som konsekvens. Det handlar om rätt till inflytande, jämlikhet, ekonomi och delaktighet i samhället. Med stor oro ser vi hur hälsoklyftorna i Sverige ökar i takt med den ekonomiska ojämlikheten. Hårdast drabbas den del av befolkningen som har låg utbildning. Samma mönster träder fram när det gäller rökning, fetma och andra hälsofaror.

Denna ohälsa är som störst i områden med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Vänsterpartiet vill ha en sjukvård som arbetar förebyggande och hälsofrämjande och utgår från en social helhetssyn. Som är väl belagt i forskning finns starka samband mellan folkhälsa i vid mening och jämlikhet. De växande klassklyftorna i Sverige är det enskilt största hotet mot folkhälsan.

Vi vill också öka tillgängligheten inom primärvården och satsa på mer personal med psykoterapeutisk kompetens på vårdcentralerna. Vänsterpartiet vill satsa på att ha uppsökande arbete i socialt utsatta områden. Detta för att kunna uppsöka och erbjuda människor hälsoundersökningar som annars inte nås, inte minst kvinnor med kort utbildning.

Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Att anhörigas kunskap och delaktighet tas tillvara och används är värdefullt. Vårdcentralernas uppdrag, som förutsätter multiprofessionell samverkan i team, består av planerad och oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och uppföljning.

Det finns flera olika grupper var rättigheter i vården måste bevakas, exempelvis kvinnors, HBTQI-personers, personer med funktionsnedsättning och endometriospatienters, då dessa personer ofta väntar med att söka vård på grund av rädsla för att inte tas på allvar eller bemötas på ett korrekt sätt.

Vårdcentralens uppgift är att bedöma och behandla sjukdomstillstånd hos de som vänder sig till vårdcentralen, erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal, lära känna och vid behov hålla aktiv kontakt med invånaren.

Vårdsamordnaren är koordinator och fast vårdkontakt vid in- och utskrivning från sjukhuset. Vårdsamordnaren samverkar med sjukhus, kommun, patient och närstående för att säkerställa god och effektiv vård där ledtiderna vid utskrivning från den slutna vården kan hållas så kort som möjligt och onödig vistelse på sjukhus kan undvikas.

Vänsterpartiet arbetar för en väl sammanhållen vårdkedja när patienten har behov av annan kompetens än den vårdcentralen har att erbjuda. Särskilt fokus är på psykisk sjukdom eftersom det är de diagnoser som ökar mest bland sjukskrivna personer – vården kring samsjuklighet och beroendesjukdom behöver stärkas.

Vårdcentralen ska även erbjuda fast vårdkontakt, särskilda kontaktvägar och organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses. Det gäller framför allt äldre invånare och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och invånare som har svårt med den digitala servicen. Hembesök kan med fördel kombineras med denna typ av patientgrupper.

Primärvården i Region Jönköpings län är på många sätt mycket bra och står sig väl i ett nationellt perspektiv. Men primärvården i vår region har också brister, framförallt ur ett likvärdighetsperspektiv. Därför är det viktigt att vi inte bara jämför oss med andra regioner utan även internregionallt. Kvalitetsskillnaderna som finns mellan vårdcentralerna i regionen är allt för stor. Detta gäller i synnerhet faktorer som rör bemötande och kontinuitet, det visar bland annat den nationella patientenkäten. Det är väldigt angeläget att regionen kan garantera patienterna en likvärdig vård. Därför är det inte bra att det finns så stora skillnader gällande vårdkvalité bland länets vårdcentraler. Denna utmaning måste tas på största allvar om invånarna ska garanteras en likvärdig vård.

I Jönköpings län finns tre akutsjukhus, Värnamo sjukhus, Höglandssjukhuset och Länssjukhuset Ryhov. Fördelarna med att ha tre välfungerande akutsjukhus är många. De tre sjukhusen har idag upptagningsområden som motiverar att sjukhusen inte bara bevaras utan får möjlighet att utvecklas. Jönköpings län behöver tre starka akutsjukhus.

Forskningen har på ett tydligt sätt fastslagit att det finns åtskilliga indikatorer på att den psykiska ohälsan har ökat i Sverige under en längre tid. Allt fler personer sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa. Vid självskattningar uppger att fler att de mår dåligt psykiskt, inte minst i de yngre åldersgrupperna. Orsakssambanden bakom denna utveckling är komplexa, men man kan utgå från att den försämrade psykiska hälsan till stor del är en konsekvens av försämrade livsvillkor och en generellt ökad osäkerhet vad gäller boende, arbete och möjligheten att leva ett gott liv i Sverige och i Region Jönköpings län.

Nedmonteringen av sjukförsäkringen och omänskliga krav på återgång i arbete har inneburit ökad psykisk stress och ekonomiska problem, vilka har drabbat psykiskt sjuka hårt. För att bryta den negativa utvecklingen krävs genomgripande reformer på samhällsnivå för att bryta ner klassklyftor och orättvisor. Vänsterpartiet vill säkerställa att psykiatrin i länet prioriteras och tillförs nödvändiga resurser kompetens- och lokalmässigt samt att stora satsningar görs inom metodutveckling och förbättrad samverkan med kommunala verksamheter. Det krävs en ökad insikt om situationens allvar på den politiska nivån. Vi måste gå framåt med stor försiktighet och inte förhastat ta beslut om förändringar av ekonomiska skäl, så som när avdelningar inom slutenvården lades ned.

Vi vill att man satsar på en mångfald av vårdformer och ett ökat utbud av icke-medicinbaserade alternativ som till exempel musik- och dansterapi. Båda dessa terapiformer finns upptagna i nationella riktlinjer men används ännu i mycket liten utsträckning, jämfört med våra grannländer. Regionen ska stimulera kompetensutveckling inom dessa områden och ligga i framkanten när det gäller användningen av olika kulturformer inom vården generellt. Förutsättningarna bör vara goda, utifrån vår regions fantastiska kulturliv.

Ett återhämtningsinriktat arbetssätt ska genomsyra länets psykiatriska verksamheter och all personal ska rustas för detta genom nödvändiga utbildningssatsningar. En organisatorisk struktur och rutiner ska finnas för att tillvarata patienters och anhörigas erfarenheter och specifika kunskap.

Personer med långvarig psykossjukdom och komplex problematik ska ha tillgång till stöd av integrerade, tvärprofessionella team enligt gällande nationella riktlinjer om bästa möjliga vård. Det åligger verksamhetsansvariga att säkerställa att gällande nationella riktlinjer följs när det gäller personer som nyinsjuknat i psykossjukdom. Regionen bör bättre än idag följa upp att så sker.

Allmänpsykiatrin liksom barn- och ungdomspsykiatrin behöver rustas upp och få möjlighet att också utveckla sitt arbetssätt. Köerna till psykiatrin måste arbetas bort genom ökade resurser. Barn- och ungdomshälsan måste breddas och ungdomsmottagningarna måste få resurser till att uppnå de nationella riktlinjerna. Det är också viktigt att barnen får rätt stöd i skolan när det behövs. Det är grundläggande att tillgången till speciallärare, specialpedagoger, skolsköterska och kurator i skolan är god.

Det behövs fler vårdplatser kopplat till barn och ungdomars psykiska hälsa. Idag är det långa köer, vilket gör att barn och unga får vänta alldeles för länge på att få stöd och rätt hjälp. Det är också viktigt att överlämna från barn- och ungdomspsykvård till vuxenpsykvård sker på ett sätt som inte drabbar den enskilde.

Det är grundläggande att det är låga trösklar in till första linjens psykiatri och att den finns tillgänglig för snabba och säkra insatser. Första linjen ska vara experter på att remittera till rätt stöd och vård. Vi ser det som centralt att utveckla nya mellanvårdsformer mellan sluten och öppen vård. Det är också av stor vikt att den så nödvändiga slutenvården får utvecklas. Som en del av detta, ska den påbörjade satsningen på patientstyrda inläggningar (”självinläggning”) för vissa diagnosgrupper fortsätta och utvecklas. Det är dock av stor vikt att antalet vårdplatser dimensioneras så att de berörda patienterna verkligen med kort varsel kan läggas in eftersom det är en förutsättning för att lyckas.

Den öppna psykiatriska vården behöver resursförstärkas och bemannas på ett mer ändamålsenligt sätt. Rehabiliteringspersonal ska finnas på alla mottagningar och ett ökat fokus på patienternas somatiska hälsa ska även garanteras. Bland annat är antalet fysioterapeuter inom den psykiatriska vården oerhört lågt, detta måste åtgärdas. Den fysioterapeutiska behandlingen är mycket värdefull för behandling av psykisk ohälsa.

Äldre personers psykiska ohälsa behöver uppmärksammas mer än idag så att den kan prioriteras. Äldrepsykiatriska team med speciell kompetens och med tillgång till särskilda vårdplatser ska införas. Fasta vårdkontakter för äldre och kroniker är extremt viktiga. Äldremottagningar är ett bra sätt att arbeta nära dessa patientgrupper.

Vi är i grunden positiva till inrättandet av mobila psykiatriska team inom regionens psykiatri. Mobila lösningar ska dock ha en egen finansiering och inte bekostas genom förhastade nedläggningar av slutenvårdsavdelningar.

Det psykosociala stödet måste utvecklas bland annat genom att förstärka kuratorsorganisationen på länets akutmottagningar samt ett genomförande av utbildningar för all personal när det gäller krisintervention. De människor som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom behöver ett professionellt omhändertagande och behandling. Traumacenter behöver utformas i länet för att tillgodose dessa patienters behov.

Det behöver satsas betydligt mera än idag på att få ut människor med psykisk funktionsnedsättning i arbete samt också samordna med skola, företag i kommunerna. Det behövs också ett stärkt arbete med att erbjuda både barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tillgång till rehabilitering och habilitering.

Habiliteringen ska ge stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Genom bra habilitering underlättas tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapas förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet.

Behovet av habiliteringsinsatser till barn har ökat markant under senare år. Inte minst inom det neuropsykiatriska spektrumet, det gäller också för barn med väldigt omfattande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Insatser behövs för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen.

Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedelsförsörjning till både Region Jönköpings läns verksamheter och till länets kommuner. Det är viktigt att den sammanhållna hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt, för att kunna möta länsinvånarnas behov av hjälpmedel. Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är gemensamt och målet är att länsinvånarna ska få samma möjlighet till hjälpmedel oavsett bostadsort och vem som är huvudman i det enskilda fallet. Merkostnadsprincipen, som säger att människor inte ska ha merkostnader på grund av en funktionsnedsättning, ska vara vägledande. Därför bör hjälpmedel vara avgiftsfria, likaså reparation och underhåll av dessa. Vänsterpartiet anser att det behövs även en hjälpmedelsdepå för fritidsaktiviteter så att människor med funktionsnedsättningar till en rimlig kostnad ska kunna prova på olika idrotter och aktiviteter.

Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela livet. Behoven hos personer med obotlig sjukdom varierar över tid och kan uppstå oavsett ålder, diagnos och var personen får sin vård. Den palliativa vården bedrivs utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård i Jönköpings län.

Allmänpalliativ vård ska ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Den bedrivs där personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller i kommunens särskilda boenden. Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av läkarledda multiprofessionella team. Behovet av gästhem i samtliga länsdelar är fortfarande stort och kring det behövs omfattande samarbete med länets alla kommuner.

För att uppnå en mer jämställd vård och jämlik hälsa behöver satsningar göras för förbättrad förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa. Arbetet med kvinnors hälsa och att förebygga våld i nära relation behöver intensifieras. En del i detta är att stärka kvinnojourerna. I alla offentliga beslut ska barnens rättigheter bejakas i enlighet med barnkonventionen.

Likaså är det viktigt att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer och ge dem stöd. Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och könsstympning orsakar stort lidande för många. Region Jönköpings län ska arbeta med insatser för att förbygga detta. Dessutom vill vi främja kroppslig integritet och genital autonomi för barn. Arbetet för att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer ska fortsätta och ges möjlighet till utveckling.

Tandvård

Tänderna tillhör kroppen och en allmän tandvård måste finnas tillgänglig för alla. Det har blivit en klassfråga hur man ser ut i munnen.

Dagens tandvårdssystem är utformat så att människor med friska tänder har god tillgång till tandvård, medan de med svårare besvär inte alltid har möjlighet att betala extra att få hjälp.

Vi i Vänsterpartiet vill på riksnivå utveckla ett allmänt tandvårdsprogram så att vård ges för tandvård enligt samma ekononomiska villkor som för hälso- och sjukvård i övrigt. Alla i vårt samhälle ska kunna ha en god tandhälsa utan allt för stora kostnader.

På länsnivå vill vi ge mer resurser till Folktandvården för att de ska kunna ta emot alla de som söker sig dit.

Om tandvården ska fungera långsiktigt krävs ett finmaskigt nät av kliniker. Utifrån ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att bevara närheten och undvika att ett tandläkarbesök ska ta en hel dag om du inte har egen bil. Närhet till folktandvård och goda möjligheter att ta sig till tandvården med kollektivtrafiken måste gälla. Genom ett tätare samarbete mellan olika kliniker kan det skapas en ny struktur som gör det möjligt att folktandvården på landsbygden inte bara finns kvar, utan dessutom blir bättre.

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Arbetsmarknads- och näringspolitiken ska ha sin grund i regionens naturliga förutsättningar. Vänsterpartiet vill utveckla en lokalt anpassad arbetsmarknadspolitik där stora delar av det fördelningspolitiska ansvaret förs över till kommunerna och regionalt valda församlingar. På det viset blir det också större möjlighet till samordning med andra instanser inom kommunen till exempel utbildning och socialtjänst. Det underlättar även samarbetet med andra myndigheter och organisationer.

Vårt län är en region med både glest befolkad landsbygd och tätt befolkade områden. Vi ser med oro på att landsbygdområdena avfolkas i allt snabbare takt, vilket också avspeglas i den nedmonterade servicen.

Med datoriseringens och informationsteknologins utveckling ökar dock förutsättningarna för att hela vår region ska kunna utvecklas.

Vänsterpartiet ser att utvecklingen mot att Jönköping utgör en central motor i länet som driver utvecklingen framåt. Utvecklingen i denna stad är avgörande för regionen som helhet. En stark utveckling vad gäller såväl befolkning som arbetstillfällen ger positiva effekter för alla.

Ett offentligt ägande i kombination med lokal förvaltning och demokrati kan vara en framgångsväg för utvecklandet av arbetsmarknaden. Detta kan vara ett sätt att utveckla välfärden och skapa nya former av arbetstillfällen och ge exempel på arbetskooperativ, lokal förvaltning av naturtillgångar och fastigheter som är exempel på lokal dynamik som leder till utveckling och kunskaper om samhällets förvaltning.

Utvecklandet av den ekonomiska demokratin ser vi som en förutsättning för en ökad tillväxt, stabil lokal arbetsmarknad och en rättvis fördelning av de skapade resurserna. Jönköpings län behöver en offensiv offentlig sektor som startar kommunala och regionala företag och andra verksamheter. Den ska också ge stöd till nystart och utveckling av kooperativa företag och småföretag.

Bristen på riskvilligt kapital hämmar den lokala utvecklingen. Vänsterpartiet vill därför verka för att det upprättas regionala samhällsfonder med deltagande av viktiga statliga företag, vissa kommunala bolag, fackföreningar med mera.

Ökade gemensamma regionala ansträngningar måste göras för att ta tillvara invandrarnas kompetens på arbetsmarknaden. En kompetens som exempelvis borde utnyttjas bättre i våra exportföretag.

Regionens offentliga arbetsgivare bör vara föregångare och genom goda exempel utmana övriga arbetsgivare. Regionen bör också medverka till att det blir lättare att genom bedömning av olika kompetenser och kompletterande utbildningar få tillgodoräkna sig tidigare erfarenhet.

Inom offentlig sektor finns ett stort behov av arbetskraft som kan utföra arbetsuppgifter som kan utföras utan krav på utbildning och erfarenhet. Dessa behov täcks inte idag av den befintliga personalen vars arbetssituation ofta är ansträngd. Vänsterpartiet ser det som en stor möjlighet för människor att komma i arbete samtidigt som kvaliteten i offentlig sektor blir bättre.

 

New Public Management

Under de senaste decennierna har det pågått en systematisk förändring av den svenska offentliga sektorns styrning. Den nya styrmetoden kallas New Public Management (NPM) och började influera offentlig styrning under början av 90-talet. Så även i vårt län. Det nya idékomplexet växte fram som en motreaktion mot stora offentliga förvaltningsorganisationer där medborgarnas insyn och möjlighet till direktpåverkan upplevdes som starkt begränsad. Istället fanns förhoppning om och utlovades förhöjd ekonomisk effektivitet, flexibilitet och ökad innovation inom verksamheterna. I praktiken har förändringen blivit förödande för den offentliga sektorn och gått från att långsamt utvidgas inom verksamheterna till att hamna i blickfånget för offentlig debatt, utredning och kritisk granskning från flera håll.

Grundidén med NPM är att den offentliga sektorns verksamheter ska drivas som en samling vinstdrivande företag. Retoriken är enkel. Den offentliga sektorn, precis som företag, producerar tjänster. När medborgare betalar för dessa tjänster blir de konsumenter. Nyckelorden är bolagisering, privatisering, managementtänkande och siffermässig mätbarhet genom utvärdering. För att styra de olika verksamheterna anställs professionella managers istället för att befordra människor som tidigare arbetat med verksamhetens områden. Ansvar och befogenhet, som tidigare var samlat i samma tjänst på ett fåtal styrnivåer, delas upp och läggs på ett ökat antal administrationsnivåer. Målet är att de olika verksamheterna ska bli självbärande, det vill säga lönsamma och vinstdrivande. Verksamhetens syfte omformuleras från att uppfylla de behov de är byggda för till att uppnå goda resultat i standardiserad uppföljning med syfte att spara in offentliga medel. Samtidigt ska verksamheterna konkurrera med varandra och innehålla en intern entreprenörsanda. På så vis kan samma nedskärnings- och lönsamhetstänkande som finns i det privata användas i det offentliga. Vårdkostnader har förblivit oförändrade eller ökat då sjukvården styrts mer utefter ekonomiska effektiviseringsmål än utifrån medborgarnas behov av vård. Ett synligt exempel på NPM-styrning är vårdvalen och privatiseringarna av offentlig sektor. Genom att vården tillåts styras som en marknad omkullkastas hälso- och sjukvårdslagen som utgör fundamentet för behovsstyrd och jämlik vård.

NPM trotsar två principer i lagstiftningen: människovärdesprincipen som fastställer att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen och behovs- och solidaritetsprincipen som fastställer att den som har störst behov av vård ska ges företräde. Då sjukvårdsföretag får mer intäkter för ett första läkarbesök än för återbesök, uppföljningar eller långvariga behandlingar prioriteras de senare ned. Det har inneburit att patienter med lättare besvär som förstagångsuppsökare av vård prioriterats framför återuppsökande patienter med tyngre vårdbehov. Samtidigt förläggs vårdcentraler till områden med god hälsa och hög inkomst, då dessa grupper är mer ekonomiskt lönsamma än mer vårdtyngda grupper. Förskrivning av antibiotika och sjukskrivningar har ökat för att säkerställa en ”nöjd vårdkund”. Chefsleden har blivit fler, förtroendet för den egna personalen har minskat och arbetsglädjen har på många håll sjunkit kraftigt. Att verksamheter inom offentlig sektor ser olika ut och skulle kräva särskilda kunskaper för att styra är inte en faktor som innefattas i chefsrekryteringen, vilket urvattnat verksamhetskännedomen på styrande positioner och utökat avståndet till personalen i verksamheten.

Vänsterpartiet arbetar för att snarast avveckla New Public Management som styrmetod i offentlig verksamhet till förmån för mera demokratiska styrformer.

Personalpolitik

Målet för regionens personalpolitik ska vara en välmående och välutbildad personal. Genom att gå före och visa vägen kan vi vara en förebild för sjukvården i hela Sverige. Den offentliga sektorn i vårt län utgör arbetsplats för tusentals anställda. För att livsviktiga verksamheter ska fungera är det en förutsättning att personalen trivs med sitt jobb. De måste värdesättas högt och få tillgång till såväl vidareutbildning som rättvisa och jämställda löner.

Idag är situationen för de anställda i Region Jönköpings län mycket ansträngd. Ständiga nedskärningar och omstruktureringar har lett till att personalen under allt för lång tid istället sökt sig bort från regionen. Så behöver det inte vara. De kommande fyra åren vill vi anställa fler inom regionen. Vänsterpartiet vill höja ingångslönerna och slopa karensdagen i sjukförsäkringen för regionens anställda. En trygg anställning är en förutsättning för att göra ett bra arbete. Regionens personal bör därför vara tillsvidareanställda med en heltidstjänst i botten, med deltid som ett möjligt alternativ.

Vi anser att för en god personalpolitik behöver vi en bra arbetsmiljö. Med bra arbetsmiljö avses i detta sammanhang en hög grundbemanning, schysst lön, 30-timmars arbetsvecka samt stopp för inhyrd personal. Att arbeta i Region Jönköpings län ska präglas av jämlikhet, jämställdhet och arbetsplatsdemokrati.

 

Bredband och digitalisering

För att nya företag och jobb ska skapas måste Sverige ha en bredbandsinfrastruktur i världsklass. Digitaliseringen innebär många möjligheter till utveckling och tillväxt. Det handlar inte minst om offentlig service. Det kräver att alla invånare har tillgång till uppkoppling så att man kan bo och verka i hela landet samt i hela detta vidsträckta län. För länets landsbygdskommuner är det av yttersta vikt att samtliga hushåll som så önskar har tillgång till det bredband de önskar.

Vi vill att alla som behöver det ska leva i ett helt uppkopplat Jönköpings län och att bredbandsinfrastrukturen ska motsvara användarnas behov av uppkoppling. Det bidrar till ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle som är väl rustat för framtiden.

Vi vill ha ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att vår region ska ligga i framkant i landet på att använda digitaliseringens möjligheter.

Samtidigt ska inte den minoritet som faktiskt inte lever i den digitala världen glömmas bort. En god service ska ges till alla invånare i regionen oavsett om de behöver stöd i sina kontakter med vården eller inte. Detta ska gälla kontakter allt från personliga kontakter till via nätet eller telefon.

Avslutning

Vår frihet hänger samman med andra människors frihet i ett samhälle som tillåter och gör friheten möjlig. Det är i jämlika samhällen alla människors frihet har bäst förutsättningar att växa. Sverige är det land där samhällsklyftorna ökar snabbast. Ansvariga för denna utveckling är såväl borgerligt som socialdemokratiskt ledda regeringar.

Vilka möjligheter vi har i livet bestäms idag av plånboken, vilken funktionalitet, kön, ålder och etnicitet du råkar ha. Hur det går för dig i skolan beror på dina föräldrars utbildning. Om du ska kunna flytta hemifrån beror på hur det ser ut på dina föräldrars bankkonton. Lever du med en funktionsnedsättning har du statistiskt sätt sämre levnadsvillkor inom nästan alla av livets områden jämfört med de som lever utan. Är du kvinna har du en ökad risk att utstå våld och sexuella trakasserier. Kvinnodominerade arbetsplatser har dessutom sämre arbetsmiljö, anställningsförhållanden och är mer osäkra, jämfört med manligt dominerade arbetsmiljöer. Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd genom att omfördela skattemedel mellan rika och fattiga. En välfärd som bland annat kan ge alla medborgare bra sjukvård, skola och trygg ålderdom oavsett vem du är eller var du bor. Den möjligheten skapas genom att alla medborgare betalar skatt, som blir inkomster för stat, region och kommun. Inkomster som kommer från skatter som betalas av människor med vanliga löner.

Vänsterpartiets mål för en stark välfärd på regional nivå handlar om jämlik och jämställd folkhälsa, jämlik och jämställd hälso- och sjukvård, kollektivtrafik med nolltaxa, ett kulturutbud som når hela länet och ett utbud av utbildningsformer anpassade efter individen och arbetsmarknadens behov. Grunden för en hållbar och likvärdig välfärd finns i vår solidaritet med varandra.

Dela den här sidan:

Kopiera länk