• Hem
 • Regionpolitik
sida

Regionpolitik

Läs vårt regionpolitiska program i PDF här:

Regionpolitiskt Program 2022-2026

 

Region Jönköpings län ansvarar för hälso- och sjukvården och tandvården i vårt län. Dessa är regionens absolut största uppgifter men regionen svarar också för andra viktiga områden. Det handlar om kollektivtrafik, kultur, utbildning och regional utveckling.

Regionen styrs demokratiskt och val till regionfullmäktige görs vart fjärde år, samtidigt som till riksdagsvalet. Fullmäktige består av 81 ledamöter.

Vänsterpartiets budgetförslag

Vänsterpartiets budgetförslag för 2022 inklusive flerårsplan utgår ifrån principen om alla människors lika värde. I vår budget placeras medborgarnas behov i första rummet. Social bakgrund, klasstillhörighet, ekonomiska förutsättningar, kön eller etnicitet skall inte avgöra människans långsiktiga hälsa eller tillgång till välfärd och service. Därför måste offentlig verksamhet alltid sträva efter att förebygga orättvisor och klassklyftor. Vi motsätter oss vårdlösningar som sätter behovsprincipen ur spel. Vi bidrar till den offentliga välfärden tillsammans och efter förmåga och den som har störst behov skall prioriteras i vården. Tillsammans kan vi skapa en offentlig sektor där vårdköer, underbemanning och dåliga löner inte förekommer. En offentlig välfärd där medborgarnas behov av service tillgodoses och där medarbetarna får möjlighet att växa som människor.

Vänsterpartiet prioriterar i budget bland annat

 • Höjd grundbemanning i vården
 • God löneutveckling
 • Satsningar för att hantera vårdskulden och andra pandemirelaterade åtgärder
 • Uppgradering av beroendevården inklusive förstärkta insatser vid samsjuklighet
 • Förstärkning av ambulanssjukvården
 • Insatser för psykisk hälsa hos barn och ungdomar
 • Hållbart arbetsliv
 • Mer läkartid på särskilt boende
 • Uppgraderat arbete kring kultur och hälsa
 • Ingen indexhöjning av biljettpriser samt långsiktiga satsningar för nolltaxa och egen regi inom kollektivtrafiken
 • Nattstopp på fler linjer i flera kommuner – permanent införande i all busslinjetrafik 2023
 • Utbyggnad av kollektivtrafiken
 • Karriärsmodeller för fler yrkesgrupper

Politisk inriktning och vision

För allas trygghet i den generella välfärden är en grundläggande vision. Genom en väl fungerande verksamhet blir Region Jönköpings län ett trygghetsnav för invånarna och kan utvecklas vidare. I hela Region Jönköpings län arbetar vi för verksamhet med utgångspunkt utifrån invånarnas behov och jämlikhet. Den tydliga viljeinriktningen är offentlig service och vård av absolut högsta klass, endast det bästa är gott nog åt folket. En hälso-sjukvård utan vinstintressen är grundläggande för likvärdig och kostnadseffektiv vård. Samverkan med länets kommuner är av största vikt inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling. En annan central del i utveckling mot ett mera jämlikt och rättvist samhälle är att den nationella linjen utgörs av en expansiv välfärdspolitik där statsbidragen kan öka och där finanspolitiska ramverk och budgetregler är underordnade människornas välfärdsbehov. Vi är helt enkelt beroende av en regering och riksdag som vill göra allt i sin makt för att utveckla välfärden och göra den mer likvärdig. Vänsterpartiet vill ta ansvar för Region Jönköpings län. Vi söker samarbete för att förändra och förbättra. Grunden för en hållbar och likvärdig välfärd finns i vår solidaritet gentemot varandra.

Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa såsom social hållbarhet och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka. Region Jönköpings län arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför regionens direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer och föreningslivet. Men civilsamhället kan aldrig överta Regionens roll som trygghetsnav. Invånarna ska erbjudas en hälso- och sjukvård av absolut högsta klass och förutsättningarna skall vara likvärdiga i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Det är centralt att hälso- och sjukvården bedrivs på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Det är inte alltid de faktiska behoven och efterfrågan matchar varandra och här måste det berömda örat vila mot rälsen.

Det är centralt att människor med de största behoven prioriteras. Den nya tekniken och digitaliseringen har ibland inneburit att behovsprincipen satts ur spel. Det innebär inte att det är något fel på ny teknik och digitalisering, tvärt om, men det måste ske med stor försiktighet och medarbetarens och patienternas respons är viktig. Samtidigt måste Region Jönköpings län alltid vara noga med att efterfråga forskning och evidens kring nya behandlingsmetoder och teknik.

Förändringar i verksamhet måste förankras hos medarbetarna och följas noga. Eventuella fel och oönskade bieffekter, som exempelvis att de mest sjuka prioriteras bort till förmån för de som kan prata för sig, måste arbetas bort.

Fler människor blir allt äldre. Det är i grunden något positivt men det kan öka kostnaderna för vård och omsorg. Därför är det viktigt att den nationella linjen i politiken bottnar i en offensiv välfärdspolitik där de ekonomiska resurserna fördelas mer jämlikt. Klasskillnaderna i Sverige är större än på mycket länge och kapitalet har fått stora skattelättnader de senaste decennierna, det har skapat abnorma vinstmarginaler och kraftigt urholkat möjligheterna till en expansiv välfärdspolitik. En ny nationell fördelningspolitik för ekonomisk demokrati är därför central för att möta förändringar i demografin och klara av välfärdens utmaningar.

Digitalisering, förebyggande åtgärder och minskning av vårdrelaterade skador och folkhälsoarbete kan minska behov av vård och därmed frigöra resurser. En annan viktig faktor är samverkan detta görs exempelvis med våra samverkansregioner och i sjukvårdsregionen.

En djup förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov och delaktighet. Örat måste alltid vila mot rälsen så vi kan vara lyhörda gentemot våra medarbetare, deras synpunkter och erfarenhet är centrala delar för att Region Jönköpings län skall kunna utvecklas.

Sjukvården är den absolut största och mest omfattande delen av regionens verksamhet sett till ekonomiska förutsättningar men det innebär inte att allt det andra är oviktigt, det är faktiskt precis tvärt om. För att helheten skall bli så bra som möjligt måste alla delar samspela.

Nedmonteringen av den svenska välfärdsstaten påverkar i allra högsta grad även medborgarna i vår region. Därför behöver regionen ett systemskifte och tillsammans behöver vi rusta våra verksamheter för framtiden. Därför föreslår vi förstärkningar inte minst till sjukvården, tandvården, kollektivtrafiken och kulturen. Det är dags för ett skifte och tillsammans kan vi åstadkomma stora framsteg. Tillsammans bygger vi regionen för dagens och framtidens generationer.

Endast det bästa är gott nog åt folket

Gustav Möller

Gustav Möller (1884-1970) tidigare socialdemokratisk socialminister sa en gång; endast det bästa är gott nog åt folket. Det är baserat på den ambitionen som välfärden ska organiseras. Det var idéer framburna av bland annat arbetarrörelsen som influerade svensk välfärdspolitik under större delen av det senaste seklet. Det var så svensk välfärd blev ett internationellt föredöme. Gustav Möller sa också de berömda orden; varje förslösad skattekrona är stöld från folket. Nog är det så. Den största stölden av skattemedel idag bottnar i new public management och den marknadsmässiga styrningen av vård och offentlig service. Det vill vi ändra på, för allas trygghet i den generella välfärden.

V Budget med flerårsplan 2022-2024

V Utökningar jämfört med budget 2021 samt kommentarer

V Scenario och egenfinansiering

V Bilagor Budget 2022

Budgetförslag från föregående år

Vänsterpartiet budget och flerårsplan 2021-2023

Budgetpresentation Vänsterpartiet 2021-2023

Vänsterpartiet budget 2020

Vänsterpartiet budget 2018

Regionpolitiskt program

Regionen skall verka för bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett rikt kulturliv samt ge förutsättningar för god hälsa och ett bra liv. Det får människor att söka sig till länet och det får dem att stanna.

Regionen styrs av representanter valda i allmänna val av länets invånare. Vi presenterar här Vänsterpartiet Jönköpings läns politik för att nå dessa mål.

Regionpolitiskt Program 2022-2026

Regionpolitiskt program 2018

Regionpolitiskt program 2014

Dela den här sidan:

Kopiera länk