Trycksår, undernäring, fallolyckor och onödig kateteranvändning – allt detta är exempel på vårdskador som går att undvika!

Patientsäkerhet – högsta prioritet i vården?Idag finns det riktlinjer och kunskap om hur man skall förebygga och behandla fall, trycksår, näringsbrist, smärta och urinretention/behandling med urinkateter. Ett problem är att det har varit svårt att implementera nya arbetssätt inom dessa områden i hälso- och sjukvården trots satsningar på utbildning och kompetenshöjning. Ovanstående områden har inte haft hög status och därför har inte implementeringen av kunskap inom dessa områden prioriterats tillräckligt högt. Av samma anledning har  det inte tydliggjorts hur viktigt och komplext arbetet är inom dessa områden. Vårdskador (komplikationer som hade kunnat undvikas med rätt åtgärder) som undernäring, urinvägsinfektioner, trycksår och fall orsakar patienterna lidande och ibland en för tidig död. Ibland skapar vården ett större vårdbehov och längre vårdtider vilket i sin tur gör att patienter med andra sjukdomar och problem får längre väntetider. För att ge ett exempel så orsakar en vårdrelaterad urinvägsinfektion 1-5 dagar längre vårdtid.

De senaste åren har det kommit rapporter som visar att endast en liten del av alla avvikelser/skador i vården rapporteras. Det finns också både nationella och internationella studier och kvalitetsuppföljningar som visar att vårdskador som undernäring, fall, trycksår och komplikationer på grund av behandling med urinkateter drabbar ett flertal patienter helt i onödan. Det är oftast de svagaste som drabbas hårdast  – det vill säga äldre, ofta svårt sjuka patienter, ofta med demens och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.

I de riktlinjer som gäller nutrition anger att patienter får ha maximalt 11 timmars nattfasta. Trots det så får patienter huvuddelen av sitt näringsintag på 9 timmar mellan 8.00-17.00 (frukost, lunch och middag) och kaffe serveras kl. 19.00. Detta innebär att ett flertal patienter har en nattfasta på minst 13 timmar. Det är inte acceptabelt. Svårt sjuka patienter behöver små, energirika mål fördelade över flera timmar på dygnet för att kunna få sitt näringsbehov tillgodosett. Mattider är en fråga som har en övergripande organisatorisk karaktär.

För att upptäcka kvarstående urin i blåsan behövs speciell utrustning som måste finnas på varje avdelning. Att inte ha tillgång till denna ger upphov till mycket stora kostnader i form av vårdskador som urinvägsinfektion. Det är alltså självklart att denna utrustning skall finnas tillgänglig på vårdavdelningar.

Patienter får inte alltid information när de drabbats av en vårdskada och därmed kan de inte söka ersättning från patientförsäkringen. Dessutom visar granskningar av journalföringen att vårdskador ofta är bristfälligt beskrivna i journalen. Dessa granskningar visar också på att planering och uppföljning av vården saknas ofta  i journalföringen,  vilket i sig ökar risken för vårdskador. Vårdskador som urinvägsinfektioner, fall, undernäring och trycksår måste bli alltid bli föremål för avvikelserapportering. Det är nödvändigt för att dessa brister skall kunna uppmärksammas och åtgärdas systematiskt.

 Med anledning av ovanstående föreslås Landstingfullmäktige besluta

att en utredning av följsamhet och resultat inom nutrition, smärta, fall , trycksår  och urinretention görs inom Landstingets enheter med öppen redovisning

att i utredningen även redovisa hur stor andel av alla vårdskador i länet som avvikelserapporterats i "synergi" (Landstingets system för avvikelserapportering) och hur stor del av dessa avvikelser som resulterat i en Lex Maria anmälan

att de delar inom patientsäkerheten som kräver övergripande beslut, som exempelvis vad gäller mattider och inköp av nödvändig utrustning, utreds och åtgärdsförslag presenteras snarast

att Qulturum bevakar och arbetar systematiskt med att minimera förekomsten av vårdskador

att förbättringsarbetet förankras genom löpande utbildningar och systematiskt uppföljningsarbete i de berörda verksamheterna

Inga Jonasson Gruppledare, Vänsterpartiets Landstingsgrupp