Äldres psykiska hälsa har försämrats. Vänsterpartiet föreslår specialiserade äldrepsykiatriska team med tillgång till vårdplatser.

 

 

Stärk och utveckla kunskapen om äldres psykiska hälsa.

 

De flesta äldre har en god hälsa och ett aktivt liv högt upp i åldrarna. De medicinsktekniska framstegen gör att allt fler kan erbjudas behandlingar med gott resultat högt upp i åren. Olika tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga medverkar till större självständighet och självbestämmande. Men oroande nog ökar den psykiska ohälsan bland äldre. Av rapporten "Äldres hälsa och välbefinnande" som tagits fram av Stiftelsen Äldrecentrum framgår att cirka 15% av alla personer över 75 år har någon form av psykiatrisk diagnos. Undersökningen visar också att risken för en depression är fyra gånger större efter 65 år. Var fjärde äldre drabbas av psykisk ohälsa som kräver insatser av hälso- och sjukvården. Då har personer med demenstillstånd inte medräknats. Behoven av insatser vid psykisk ohälsa hos äldre kommer att fortsätta öka i framtiden i takt med att antalet äldre ökar.  Socialstyrelsen har, efter att ha granskat rapporter, projekt och forskning inom området, slagit fast att äldres psykiska hälsa är ett eftersatt område. Ett av de områden som bör uppmärksammas är psykisk hälsa hos äldre med invandrarbakgrund.

Äldre med psykisk ohälsa har ofta sammansatta och komplexa behov som kräver specifika kunskaper. Landstinget måste arbeta mycket mer aktivt för att säkerställa kvaliteten och kompetensen i behandlingen av äldre med psykisk ohälsa.

De uppföljningar av läkemedelsanvändningen på särskilda äldreboenden i länet som initierats av Landstingsrevisionen visar på den mycket stora förskrivningen av läkemedel till de boende. Granskningen visar på ett skrämmande och närmast rutinmässigt förskrivande av stora mängder läkemedel. I genomsnitt hade varje person 11,7 olika preparat – alltså nästan 12 mediciner om dagen. Det förekommer också att personer har ända upp till 25 olika preparat. En stor del  av de läkemedel som förskrivs till äldre utgörs av sömngivande och lugnande läkemedel. Läkemedelsförgiftning är en alltför vanlig orsak till inläggning på sjukhus för äldre. Det förekommer både över- och underbehandling av äldre.

 

 Primärvården, som skall fungera som första linjens psykiatri, har svårigheter att i tillräcklig utsträckning identifiera psykisk ohälsa hos äldre. De psykiska problemen hos äldre riskerar ofta att hamna i bakgrunden när olika kroppsliga sjukdomar tillkommer med stigande ålder. För att utveckla och förbättra även denna del av vården menar vi att det krävs ett strategiskt arbete för att öka kunskapen om den psykiska ohälsan hos äldre. Det är också viktigt att specialkunskaper kring äldre och psykisk ohälsa skall finnas tillgängliga i hela länet. Därutöver finns det behov av äldrepsykiatriska team med specialistkompetens och med tillgång till särskilda vårdplatser som är avpassade för denna patientgrupp. Resurser för utvecklings- och fortbildningsinsatser bör avsättas för att öka kunskapen hos personal inom hälso- och sjukvården som möter dessa patienter.

 Landstingsfullmäktige föreslås besluta

 att ta fram ett utvecklingsprogram i syfte att stärka och utveckla den äldrepsykiatriska kompetensen – avsett för hälso- och sjukvårdspersonal i Landstinget i Jönköpings län – med särskilt fokus på primärvården

 att undersöka möjligheterna att tillskapa äldrepsykiatriska team med specialistkompetens. Dessa team skall även ha tillgång till vårdplatser som är anpassade till äldre med psykisk sjukdom eller ohälsa.

 Inga Jonasson

Svante Olson

Suzanne Schöblom

Vänsterpartiet