För ett rättvist och jämställt samhälle utan privata vinster i skola, vård och omsorg!

 

Nytt från  Vänstern i länet

 

Hårdare krav på gruvbolagen

Allt fler röster ifrågasätter gruv- och prospekteringsbolagens generösa möjligheter till exploatering i Sverige. Unika naturområden öppnas för prospektering och kärnområden för renskötsel påverkas av provbrytningar. Företag som går i konkurs lämnar stora miljöskulder efter sig.

Våra rika mineraltillgångar kan ge stora vinster åt gruvföretagen. Sverige har världens lägsta beskattning på mineraltillgångar enligt värdsbankens statistisk. Vänsterpartiets vill kraftigt höja den ersättning som gruvbolagen betalar till stat och markägare från idag 2 promille av värdet på det som bryts till 10 procent. Pengarna ska gå till gruvregionerna så att de kan utvecklas med nya bostäder, utbildning och infrastruktur.

På vissa håll står unika naturvärden på spel. Vi vill ställa hårdare krav på gruvbolagen som säkerställer att de har den ekonomi som krävs för miljöarbetet både under och efter brytning.  De ska inte heller kunna smita undan sitt ansvar genom att låta ett dotterbolag gå i konkurs.  Jämfört med andra länder är den svenska minerallagstiftningen ovanligt exploateringsinriktad och förmånlig för bolagen. Vänsterpartiet vill införa stopp för prospektering i naturreservat, Natura 2000- områden och världsarvsområden.

Gruvnäringen är en viktig näring i stora delar av Sverige, den ger arbete och framtidstro på de orter där gruvor etableras. Men idag har gruvnäringen för fria tyglar. Vi vill gynna långsiktiga seriösa ägare, inte lycksökare. Med större inflytande för de som bor i ett eller använder ett område vill vi säkerställa att nya etableringar är till gagn både för bygden och Sverige som nation.

Mikael Kalin, Distriktsordförande för Vänsterpartiet i Jönköpings Län

 

Nolltolerans mot all förorening av Vätterns vatten!

Vänsterpartiet avvisar bestämt försvarets ansökan om utökade flygskjutningar i Vättern med omnejd. Vättern är en fantastisk sjö, djup, kall och klar och en kvarts miljon människor får sitt dricksvatten från Vättern.

Vänsterpartiet arbetar för att Vättern som dricksvattentäkt skall bli ett överordnat riksintresse och vattenskyddsområde. Det måste råda nolltolerans mot att smutsa ner Vättervattnet! Vi måste samla oss mot alla de miljöhot som riktas mot Vättern och bevara vattnet och den härliga naturen till våra barn och barnbarn.

Östra Vätterbranterna och Visingsö har unika naturvärden och är ovärderliga för såväl turismens utveckling i regionen som för alla de människor som lever sina liv här. Buller, miljöfarliga utsläpp och dumpning av ammunition i vårt dricksvatten är företeelser som hör hemma i historiens skräpkammare och som vittnar om ett dystert förflutet. Nu gäller det att se framåt och skydda och värna om Vättern och dess omgivningar!

Vänsterpartiet i Jönköpings län

Vänsterpartiets partiförening i Jönköpings kommun

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

 

Nytt från  Vänstern i landstinget

 

MOTION

2013 06 16

Landstingsfullmäktige i Jönköpings län

Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika stroke

Många fall av stroke skulle kunna undvikas!

Stroke är en fruktad sjukdom som drabbar allt fler människor och i allt tidigare åldrar. Stoke är den tredje vanligast dödsorsaken i Sverige. En stroke innebär ett stort mänskligt lidande ofta med behov av långvarig rehabilitering och ofta med kvarstående funktionsnedsättningar. Vården och rehabiliteringen vid stroke har förbättrats och utvecklats mycket under de senaste decennierna, men det förebyggande arbetet släpar tyvärr efter. Detta trots att mycket är känt om vad som kan göras för att förhindra stroke. Särskilt tänker vi då på den stora grupp patienter som har ett av vården känt och diagnosticerat förmaksflimmer och den grupp som har så kallat tyst förmaksflimmer. Detta innebär att man går med flimmer men är ännu inte är medveten om det. Förmaksflimmer medför en ökad risk för stroke på grund av den ökade risken att en blodpropp bildas när hjärtat inte arbetar som det skall. Undersökningar pekar på att det finns en betydande underdiagnostisering när det gäller förmaksflimmer. Upp till en tredjedel av alla flimmer kan vara ”tysta” och upptäcks ofta av en tillfällighet när patienten sökt läkare av någon annan orsak. När det gäller de patienter som har en ett känt förmaksflimmer är det endast 42 procent av patienterna som hämtat ut det koagulationshämmande läkemedel som är vanligast, Warfarin, inom 3 månader efter första vårdkontakten för förmaksflimmer. Behandling med blodförtunnande medel minskar risken för stroke med 65 procent hos patienter med förmaksflimmer.

Att förebygga stroke är god hälsoekonomi och innebär att resurser kan frigöras till att bygga ut och förbättra rehabiliteringen för de personer som drabbats av stroke, något som är synnerligen angeläget. Patienter med förmaksflimmer upplever ofta sjukdomen med sin oberäknelighet som mycket psykiskt påfrestande. Den hälsorelaterade livskvalitén kan försämras och även det psykosociala välbefinnandet.

På Ryhovs sjukhus har ett mer strukturerat psykologiskt och omvårdnadsbetonat arbetssätt visat sig vara av stort värde för patienterna. Det psykiska lidandet kan lindras betydligt med rätt omhändertagande när diagnosen förmaksflimmer konstaterats.

 

Med anledning av ovanstående föreslås Landstingsfullmäktige att besluta

att ta fram en strategi för att finna obehandlade/underbehandlade patienter med förmaksflimmer i primärvården i syfte att ge adekvat behandling för att undvika stroke.

att arbeta vidare med ett strukturerat omhändertagande, i form av bland annat psykologiskt stöd och information, till personer som diagnostiserats med förmaksflimmer.

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

 

INTERPELLATION

2013 05 27

Är Landstingsmajoriteten beredda att stoppa det diagnosrelaterade ersättningssystemet, ACG, i primärvården i Jönköpings läns Landsting?

Primärvårdens FoU-enhet har ända sedan 2006 genomfört årliga, omfattande uppföljningar där samtliga vårdcentraler i länet jämförs. Detta i syfte att arbeta för förbättringar i primärvården. Införandet av vårdval medförde stora förändringar i primärvården och det kom till ett 20-tal privata vårdenheter i länet.  Dess konsekvenser har belysts av FoU enheten som pekat på att de privata vårdenheterna har friskare och yngre patienter än Landstingets Bra Liv. Det blev med andra ord en snedfördelning av resurser.

I januari 2012 infördes så ett nytt ersättningssystem baserat på patienternas diagnoser, kallat ACG.  Tidigare hade ersättningen baserats på patientens ålder. Tanken var att de diagnoser som sätts i samband med läkarbesök förmodades ge en mer rättvisande bild av patienternas sjuklighet än ålder. Från 2012 har 25 % av ersättningen till vårdenheterna utgått från patienternas diagnoser och 75 % på ålder. 2013 höjdes andelen till 50 % – 50 % och 2015 skall hela ersättningen baseras på diagnos. Redan efter ett halvår 2012 kunde FoU enheten konstatera att antalet diagnoser ökat med 95 % och att det var stora skillnader mellan vårdcentralerna. Skillnader som dessutom gick stick i stäv med hur antalet diagnoser borde fördela sig med tanke på ålderssammansättningen på vårdcentralen. Vårdcentraler med en stor mängd unga patienter redovisade ett förhållandevis mycket hög sjuklighet med en mängd diagnoser. Detta fick FoU-enheten att varna för att systemet var manipulerbart.

I den uppföljning som presenterades när ett år har gått med en 25- procentig tillämpning av diagnossystemet slår dessa siffror igenom alltmer. När pengar kopplas till diagnoser kan prislappen bli viktigare än patienten. Samtidigt förlorar de vårdcentraler som inte utnyttjar systemet hela tiden resurser.

Med anledning av ovanstående:

Är majoriteten beredd att stoppa en vidare utbyggnad av det diagnosrelaterade ersättningssystemet i avvaktan på förbättringar och fortsatta utvärderingar, eller eventuellt beslut om ett återgående till enbart ålders och socioekonomiskt relaterat system som grund för ersättning?

Är ni beredda att hejda införandet av ett liknande system i sluten vården/sjukhusen?

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiet