Under flera år har situationen på akutkliniken och inom ambulanssjukvården varit ansträngd. Allt fler patienter söker sig till akuten och antalet ambulansuppdrag ökar ständigt i Jönköpings sjukvårdsområde. Och det handlar om mycket stora ökningar, på länssjukhuset Ryhov har antalet patienter som sökt sig till akutmottagningen ökat med 10 000 under de senaste två åren. Denna stora ökning har skett samtidigt som antalet vårdenheter i primärvården i Jönköping blivit många fler. Antalet ambulansutryckningar har även de ökat, med 1 000 fler under 2012 än föregående år. Trots att verksamheten arbetat med frågorna och sett över verksamheten så innebär denna kraftiga ökning av patienter att medarbetarna ansträngs mycket hårt. Riskerna ökar för utmattning och försämrad arbetsmiljö. Detta drabbar givetvis såväl personal som patienter. Vid flera tillfällen har verksamheten lyft fram att en flyttning av jourcentralen, som idag ligger på väster i Jönköping, borde flyttas upp till Ryhovs sjukhus. Detta för att lättare kunna lotsa patienter som egentligen inte behöver akutklinikens vård till jourcentralen. Alltså underlätta för patienten att få ”rätt” vård.

Hur ser majoriteten på förslaget att flytta Jourcentralen till Ryhov?

Har majoriteten andra förslag till lösningar?

 

 

Per-Olof Bladh

Vänsterpartiet