Landsting

Vänsterpartiets gruppledaranförande i Landstingsfullmäktige

Budget 2013 med Flerårsplan 2014-15.

Ledamöter, ordförande och åhörare.

För Vänsterpartiets räkning vill jag inleda mitt anförande med att yrka bifall till Vänsterpartiets yrkanden till budget 2013 med Flerårsplan 2014-15.

Majoriteten i Landstinget har lagt en budget med många bra förslag, förslag som vi välkomnar – ja, till och med förslag som vi drivit under många år! Det handlar om frågor som Grön rehabilitering som nu tydligt finns med i skrivningarna. Det handlar om Kulturbussar för att fler i länet skall få tillgång till kulturen, det handlar om logopeder också om sjukhuskyrkan som ett nav för andliga frågor för människor med olika trostillhörighet. Satsningen på Hälsofrämjande åtgärder välkomnar vi också!  Detta och mycket mer därtill är positivt. Men – tyvärr blir detta ljuspunkter i en större helhet som innebär mörker för många människor. Människor som är sjuka, funktionsnedsatta eller arbetslösa, där ser vi hur alliansens politik hela tiden arbetar i en riktning som vi i Vänsterpartiet kraftigt tar avstånd ifrån.

Ett samhälle för alla är möjligt – minska klyftorna!

Alliansen för en politik som undergräver välfärden, som sätter profiten före människan, som lägger bördor på dem som redan bär tyngsta lasset och som leder samhället i en riktning där allt har ett pris och allt är en vara som finns till för den som kan betala. De har på sina få ”regeringsår” lyckats skapa allt mer av ett tvåtredjedelssamhälle. Ett samhälle där en tredjedel obönhörligt hamnar i utanförskap och har allt svårare att klara sig ekonomiskt. Ett klassamhälle som gör att det är mycket svårt att ta sig tillbaka ombord när man väl ramlat av skutan.

Gemensam sjukvård – inte fler privatiseringar

Det är dessa synsätt och dessa prioriteringar som gör att vi i Vänsterpartiet har andra offensiva förslag och många yrkanden på budgeten och flerårsplanen. ”Det tar tid att bygga upp – men det går fort att riva ner”. Det är ord som säkert känns igen och som använts många gånger, men som tål att upprepas, för det är stämmer så väl. Landstinget i Jönköpings län har byggts upp under många år till med hjälp av god hushållning och ett fint förbättringsarbete, det får inte rivas ner.

Det är med bestörtning vi har sett hur alliansens politik har slagit mot de mest utsatta och hur det kommunala självstyret dessutom sats ur spel i ivern att privatisera vården och omsorgen. Vi säger nej till fler privatiseringar och uppstyckningar av vården – det är nog nu! Även i de borgerliga leden finns en stark kritik mot detta. Naturligtvis känner man även där när det går för långt. Det är skillnad på vård och skruvar och muttrar!

Sedan 2006 när alliansen tillträdde har medelklassen fått det bättre – mycket, mycket  bättre. Genom stora skattesänkningar har en stor omfördelning gjorts i samhället, en omvänd Robin Hood-taktik där det är de som redan det bra har som har fått mer i plånboken – medan de som redan har det svårt har fått känna på hur allt mer tas ifrån dem. Det är en skrämmande utveckling som jag aldrig hade trott skulle vara möjlig att genomföra så snabbt och genomgripande. Regeringen har sänkt skatten ”för dem som arbetar” med 75 miljarder kronor. Det har gett 2 900 kronor mer i plånboken/ månaden för en medelklassfamilj.   Det som är skrämmande är att lika mycket, 2 800 kronor, har en person med a-kassa eller en sjukskriven förlorat i månaden!

Solidaritet är svaret!

I Vänsterpartiets budgetförslag visar vi hur en mycket måttlig skattehöjning på 45 kronor för en medelinkomsttagare bland mycket annat kan skapa ett samlat Högkostnadskydd som ger trygghet för den som är svårt sjuk eller funktionsnedsatt. Högkostnadskydden som gäller Läkemedel, sjukvård, sjukresor och behandlingshjälpmedel har alla höjts kraftigt under de senaste åren. Dessutom tillkommer höjda egenavgifter. Allt detta slår orimligt hårt mot de människor som har stora vårdbehov. För att något mildra effekterna vill vi skapa ett samlat högkostnadskydd som omfattar de högkostnadskydd som landstinget kan påverka. Vi sätter för dessa tre högkostnadskydd (sjukvård, sjukresor och behandlingshjälpmedel) ett årligt max tak på 2 200 kronor. Ingen skall behöva betala mer ån så under ett år! Det är 2 500 kronor lägre än det som alliansen + mp föreslår i sin budget. Vi vill inte se en fortsatt utveckling där sjuka, funktionsnedsatta och arbetslösa hamnar utanför och får allt svårare att klara sig. Ett samlat högkostnadskydd innebär att vi här på Landstingsnivån gör vad vi kan för att mota försämringarna och de ökade kostnaderna för dessa grupper.

Fri tandvård upp till 25 år – en viktig satsning på de unga

I Vänsterpartiets budgetförslag gör vi också en satsning på tandvården för unga. Vi höjer åldersgränsen för fri tandvård höjas till 25 år. En betydande satsning och investering för framtiden!

Landstinget i Jönköpings län har varit mycket framgångsrikt när det gäller tandvård. Kariesfria 19-åringar har varit många i vårt län! Det gäller det att slå vakt om dessa goda resultat. När ungdomar har svårt att få jobb och därmed en dålig ekonomi prioriteras tandhälsan ner med förödande resultat. Här finns allt att vinna för en god tandhälsa för hela livet.

Återställ sjukreseförmånen

Ett annat område som Vänsterpartiet valt att prioritera i vårt budgetförslag är sjukresorna. Vi hade redan på förra årets fullmäktige, då beslutet togs om att på flera områden försämra sjukreseförmånen, ett yrkande som innebar att sjukreseförmånen skulle behållas.  Då röstade socialdemokraterna inte för vårt förslag. Det är tråkigt att konstatera att de gick med på Alliansens + (MP) försämringar med öppna ögon för att nu återkomma med ett förslag om utredning. Vi föreslår en återgång till tidigare regelverk – välkomna (S) att stödja det förslaget istället.

Trygga anställningar ger utveckling och arbetsglädje

Medarbetarna är Landstingets viktigaste tillgång. Vänsterpartiet vill att Landstinget skall vara en föregångare bland arbetsgivare när det gäller att anställa människor med funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningar som innebär att man har svårt att finna ett arbete och är i behov av extra stöd. I den kartläggning som gjordes med anledning av Vänsterpartiets motion i frågan framkom att endast en promille av Landstingets anställda var anställda med lönebidrag. Sedan dess har fler med funktionsnedsättning anställts, men siffrorna är fortfarande otroligt låga. Vi satsar två miljoner för att stödja att anställningarna av funktionsnedsatta fortsätter och intensifieras.

Rätten till heltid med möjlighet till självvald deltid är en fråga som diskuterats många gånger. Detta utan att nå målsättningen att ingen medarbetare skall ha ofrivillig deltid. Vi kan också se att den ofrivilliga deltiden är mer utbredd i grupper som undersköterskor och serviceverksamheter som inom kök och städ. Detta är en tydlig jämställdhetsfråga som landstinget måste komma tillrätta med. Vänsterpartiet satsar på detta och föreslår också att satsningar på kompetensutveckling och vidareutbildning skall komma till för undersköterskor och serviceverksamheterna, men även för grupper inom rehabilitering/habilitering.

Primärvård – den nära vården

Primärvården har under de senaste åren genomgått stora förändringar, de kommer att fortsätta under kommande år eftersom hemsjukvården förs över till kommunerna 2013. Vänsterpartiet har varit och är kritiska till ambitionen från alliansen att till varje pris få in privata företag i primärvården. Den ambitionen har lett till ett stort antal privata aktörer och dessutom så krävs en betydande kontrollapparat och en ökad byråkratisering av vården. Vi är kritiska till prestationsersättningar där helheten riskerar att förloras. Och helhetssynen är något av primärvårdens kännetecken, – att se alla patienter, ung eller gammal, man eller kvinna, inflyttad eller boende i orten sedan generationer tillbaka. Vi värnar i våra yrkanden om stor insyn, kollektivavtal och redovisning av delårsrapporter, budget mm i de privata enheterna.

Kopiera länk