artikel

Specialisttjänster för sjukgymnaster och arbetsterapeuter behövs i Landstinget i Jönköpings län.

Rehabilitering och habilitering är områden som är mycket omfattande och komplexa. Det omfattar såväl psykisk som fysik ohälsa. Det krävs ofta en kvalificerad rehabilitering efter olika sjukdomstillstånd och trauman för att få ett bra liv efter den akuta och omvårdande fasen av ett förlopp. Rehabilitering/habilitering riktar sig till människor i olika åldrar och med mycket skilda behov när det gäller innehållet och inriktningen på rehabiliteringen. Trots dessa stora skillnader finns i Landstinget i Jönköpings län idag inga specialisttjänster vare sig för sjukgymnaster eller för arbetsterapeuter. Det är anmärkningsvärt eftersom det verkligen krävs specialistkunskaper! Det är också så att många inom professionerna har tillägnat sig sådan kompetens men dessa ansträngningar och kunskaper uppmärksammas inte av Landstinget. Det är beklagligt och kanske en orsak till att det idag finns ytterst få sjukgymnaster verksamma inom psykiatrin och att rehabiliteringsresurserna är ojämnt fördelade över länet. När det gäller sjuksköterskeprofessionen och läkarna är det väl etablerat och självklart att man efter specialisering har möjlighet att söka specialisttjänster. Den möjligheten måste också finnas inom rehabiliteringsområdet. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Det handlar dels om att kunna möta medborgarnas krav på en god och säker vård och då är det avgörande att kompetent personal kan rekryteras. Den andra delen är att medicinska landvinningar ställer krav på en aktiv rehabilitering för en åldrande befolkning. God och säker rehabilitering och habilitering ger ökad kvalitet i verksamheten och är god hushållning med knappa resurser.

 

Med anledning av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta

Att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda möjligheten att inrätta specialisttjänster för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i Landstinget i Jönköpings län.

att utredningen sker i samråd med de berörda professionerna, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

 

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Kopiera länk