Landsting

Stärk Landstingets kunskap och kompetens om kemikaliers inverkan på barn.

Stärk Landstingets kunskap och kompetens om kemikaliers inverkan på barn.

Att den uppväxande generationen och barnen skall skyddas för skadliga ämnen är och gifter är väl självklart för de flesta. Landstinget i Jönköpings län har beslutat att arbeta utifrån barnkonventionen och ett stort och engagerat arbete görs av många, många medarbetare inom ramen för ”barndialogen”. Barndialogen är ett arbetssätt som syftar till samverkan mellan olika aktörer för barnens bästa och för att satsa hälsofrämjande. Ett stort område som hotar barnens hälsa men som trots det varit osynligt och föga uppmärksammat av Landstinget är alla de ”vardagskemikalier” som omger barnen i hemmet. Kemikalierna i vardagen blir fler och fler och det är en formlig cocktail av gifter som barnen riskerar att få i sig. Barn är extra känsliga, eftersom deras hud är tunnare och deras kroppar inte är färdigutvecklade. Barn får generellt i sig mer kemikalier. De andas, dricker och äter mer per kilo kroppsvikt än vad vuxna gör. Föräldrarna behöver och efterfrågarkunskap för att kunna skydda sina barn, men det finns mängder av kemikalier och det är svårt att orientera sig och veta vad som bör undvikas. Det ligger väl i linje med Landstingets inriktning och ambitioner att kunna informera föräldrar om olika kemikaliers farlighet och hur man agerar i vardagen för att skydda barnen. Föräldrar och barn besöker regelbundet barnhälsovården för att få råd och stöd, vaccinationer och hälsokontroller av olika slag. Det är en naturlig mötesplats och väl lämpad att erbjuda utbildning kring kemikaliers påverkan på barn och vad man som förälder kan göra för att sanera sin hemmiljö för att undvika onödiga risker. För att detta skall bli möjligt måste kunskapen och kompetensen inom Landstingets verksamheter stärkas.

Med anledning av ovanstående föreslås Landstingsfullmäktige besluta

att kompetensen inom Landstingets organisation, avseende kemikalier, förstärks med sakkunniga inom området

att utöka barnhälsovårdens uppdrag till att även omfatta följande:

att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö och samhället när det gäller hälsofarliga kemikalier.

 

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Kopiera länk