Ordförande, fullmäktige och åhörare

Börja med att för Vänsterpartiets räkning yrka på bifall till Landstingsstyrelsens förslag.

Frid och fröjd….

När man tar del av delårsrapporten kan man först få intrycket att allt är bara bra. Tillgängligheten ökar, det rullar på, det blir bättre och bättre, inga problem alls…

Men när man så ger sig lite djupare i materialet och funderar över det senaste halvårets rubriker och diskussioner – ja, då känns det plötsligt inte så tryggt och bra längre. Alliansen och mp har en hel del bekymmer…

Bekymmer…

Stora underskott på Ryhovs sjukhus, inställda hälsosamtal och föräldragrupper, bristande dietistresurser, neddragningar och centraliseringar på Höglandet när det gäller rehabiliteringen, Parisresor för att bara nämna några av vårens rubriker.

Alliansens melodi både i regeringen och här på Landstingsnivån, har varit att använda piska och prestationsersättningar i tid och otid. Det är inte rätt väg – Vänsterpartiet vill istället att medarbetarnas egen vilja att göra rätt och utveckla metoder, ständigt att jobba för förbättringar skall uppmuntras. När alltmer i vården baseras på  prestationsersättningar   visar granskningar att det kan få oönskade konsekvenser. Exempelvis har man pekat på att önskan att få del av ”köpengar” gör att patienters första besök prioriteras,  på bekostnad av de patienter som behöver uppföljande och återkommande besök. Personer med kroniska sjukdomar och besvär drabbas. Prioriteringslagstiftning som säger att den som har det största behovet skall ges företräde. Prestationsersättningar riskerar alltså att leda fel.

Olika behandling av medarbetare

Något som också är slående är att majoriteten fortsätter att behandla medarbetare olika. Vi har tidigare kritiserat att städ och servicepersonal inte fick möjlighet att rösta om de ville ha ”konkurrensutsättning” av sina verksamheter. Något som medarbetare på vårdcentraler som var aktuella för upphandling tidigare fått göra.  Förra året beslutades att caféet på Ryhov och ”Matrosen” här intill, alltså restaurangen på Rosenlund skulle konkurrensutsättas. Inte heller denna gång var det tal om att låta personalen vara delaktiga. Det har kommit starka synpunkter från medarbetarna på brist på insyn och delaktighet. Nu har så majoriteten bestämt att dessa för landstinget inkomstbringande verksamheterna skall lämnas över till privata utförare. Det rimmar illa med viljan att ”spara” på Ryhov. Under våren har det varit en livlig debatt om att centralisera kirurgin i länet till en länsklinik. Enligt medieuppgifter är majoriteten nu inne på att backa efter starka invändningar från professionen. Det är bra att majoriteten lyssnar på medarbetarna – men det gäller uppenbarligen inte för alla yrkesgrupper.

Tuffa tider för sjuka och funktionsnedsatta

Vidare har vi under våren också kunnat höra om starka reaktioner från människor som drabbats av de höjda högkostnadsskydden på vård, läkemedel och sjukresor. Det är en orättvis politik att lägga bördorna på dem som har det tyngst. I ett Sverige som snabbt sjunker i den Europeiska ”välfärdsligan” där vi tidigare legat i topp, och där inkomstklyftorna ökar. Där drabbas de sjuka och arbetslösa av ytterligare orättvisor i form av höjda avgifter.

Bara positivt – kultur i vården

Nu till något som är riktigt positivt! Vänsterpartiet har både länge och väl och på en mängd olika sätt drivit fråga om kulturens och miljöns betydelse i vård och omsorg. Tack vare att Kulturrådet beviljat en ansökan Landstinget kommer hela 2,2 miljoner kronor att satsas på kultur för äldre. Detta för att främja äldres livskvalitet.  Arbetet görs tillsammans med kommuner och brukare och innehåller bland annat ett projekt med Språkcafé för afatiker i Nässjö, det finns också ett arbete med att läsa högt för dementa – som kallas läs kraft.  Vidare arbetas med dansterapi på äldreboenden i Jönköping, Huskvarna och Gislaved. Dans, rörelse, musik och beröring är oerhört viktigt för såväl den psykiska som fysiska hälsan. Det finns en mängd spännande och intressanta projekt som kan utveckla kulturområdet för äldre i vård och omsorg på ett mycket positivt sätt. Här finns otroligt mycket att göra när det gäller livskvalité och glädje för människor som drabbats av demens, stroke eller Parkinsons sjukdom för att ge några exempel. Detta visar att trägen vinner och att det hälsofrämjande arbetet stärks upp.

Dags att stärka logopedresurserna!

Vänsterpartiets förväntar också att arbetet med att få en utökad logopedresurs, som diskuterats i flera år, och som både (V) och (S) lämnat motioner om, nu skall ge resultat. Det är ett stort behov av logopeder inte minst inom primärvården i länet.

Dags för kulturresor!

Likaså är vår förhoppning att planeringen av kulturbussar/kulturresor för att alla länets invånare lätt skall nå landstingets kultur arrangemang, fortgår och intensifieras. Vid invigningsdagarna av Spira gick kulturresor från länet in till Spira och det var ju bra, men detta måste utvecklas och finnas med i det vanliga utbudet av resor inom länet.

Vi kommer att återkomma i motions- och interpellationsdebatten när det gäller frågorna kring hyrläkare, Bra Livs underskott och om psykiatrin.

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets landstingsgrupp