Rapport från Landstingsfullmäktige i juni 2012.

Det var två fullmatade dagar som vi som representerade Vänsterpartiet fick vara med om. Vi som var på plats var Per-Olof Bladh, Mauno Virta och undertecknad. Att det blev ett aktivt möte för oss berodde på att fyra av våra motioner var uppe till debatt och beslut och dessutom hade vi två interpellationer, så vi låg verkligen inte på latsidan, men det brukar vi ju inte heller göra!

Första dagens stora debatt handlade om årets första delårsrapport. I gruppledare anförandet tog jag upp det faktum att alliansen behandlar olika medarbetarna olika. Det gäller inte minst när det gäller att upphandla verksamheter, nu senast är det caféet på Ryhov och restaurangen på Rosenlund som upphandlats utan att personalen fått vara delaktiga. Vidare kritiserades majoriteten för att hålla inne med information exempelvis när det gällde nedläggningen och flytten av rehabiliteringen från Nässjö till Eksjö. Givetvis togs också orättvisorna med höjda högkostnadskydd och försämrade sjukresevillkor upp. Där fick vi i debatten påtala att Vänsterpartiet som enda parti gått emot dessa beslut och också visat hur vi kan finansiera detta. Håkan Jansson fick be om ursäkt för att han uttalade att ”alla enhälligt” varit med på dessa försämringar – Vänsterpartiet har varit tydliga motståndare! Hyrläkarfrågan diskuterades flitigt och Per-Olof Bladh hade en interpellation i frågan.

Junimötet innehåller alltid information och besök hos en kommun i länet, denna gång var det Jönköpings tur. Studiebesök gjordes på Miljöhanteringen i Jönköping och på Värmekraftverket på Torsvik.

Dag två inleddes med en allmän debatt om ”Framtidens sjukvård”, därefter var det information om en revisionsgranskning av budgetprocessen i Landstinget (Jönköpings sjukvårdsområde). Slutsatsen av granskningen var att budgeten inte är förankrad i verksamheterna och att det därför finns risk för att de ekonomiska problemen I Jönköpings sjukvårdsområde kommer att fördjupas.

I interpellationsdebatten hade (V) förutom hyrläkarfrågan en interpellation om vilket ansvar som majoriteten tar för Bra Livs Vårdcentraler och deras patienter. Vi frågade om majoriteten kan lova att inga vårdcentraler inom bra liv kommer att läggas ner eller säljas ut, till följd av de ekonomiska problem som uppkommit på grund av att man varit tvungen att anlita hyrläkare? Det kunde de inte. Istället svarar de att de inte kan garantera att behålla en viss ”organisation” och om en vårdcentral inom Bra Liv får svårt att ”fullfölja sin verksamhet” kan det leda till en avveckling av en vårdcentral. Redan efter två år av Vårdval börjar alltså privata att ställas mot offentligt drivna vårdcentraler! Vi hade också frågor om det nya diagnosrelaterade ersättningssystemet som har visat sig kunna vara manipulerbart. När det ligger pengar i att sätta så många diagnoser som möjligt, så finns det risk för att just detta kommer att missbrukas. Istället för att svara slog majoriteten ifrån sig med att vänsterpartiet är negativa till ”valfrihet”. Dåligt – det är ett sätt att krypa undan sakfrågan.

 

Sedan följde debatt om Vänsterpartiets fyra motioner:

*Fördjupa kunskapen om Öppenvårdspsykiatrin.

Det är ett stort tryck på öppenvårdspsykiatrin: Vi vill se en fördjupad granskning och åtgärder och resurser för att trygga patientsäkerheten och arbetsmiljön. Det blev inte något bifall, utan ett passivt besvarande med ännu en hänvisning till ”utvecklingsplanen för psykiatri”. Den har man hänvisat till i åratal nu…

* Kompetensutveckling och samarbete inom rehabilitering- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor.

Efter vårdvalsinförandet har kompetensutveckling för grupper som sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer ”hängt i luften”. Primärvården har inte haft någon representation och det är oklart om de privata vårdgivarna deltar. Vi vill att modeller och former för kompetensutveckling tas fram och organiseras i länet och att alla led i vårdkedjan och från alla enheter ges möjlighet att delta. Det handlar om jämlik vård och rehab för hela befolkningen. Här fick vi stöd av (S) till del men beslutet landade i ett besvarande av motionen.

*Inför en vegetarisk dag i Landstinget.

Här blev det avslag till och med från miljöpartiet. Botten! När det kommer till att göra något konkret och enkelt för miljön och hälsan, då är det stopp. Detta trots stolta deklarationer från de flesta partier strax innan om hur ”miljövänlig” man vill vara. Prata går ju…

*Vilka resvanor har de Landstingsanställda i Jönköpings län?

Tack vare vår motion har en resvaneundersökning genomförts i Landstinget. Den är redan klar men kommer att redovisas efter sommaren. Bra! Här kunde vi instämma i besvarandet som föreslogs.

Efter motionsdebatterna kom ytterligare ärenden. Exempelvis det stora beslutet om att hemsjukvården går över till kommunerna från årsskiftet 2013. Ett beslut som berör många medborgare och människor som arbetar i kommuner och Landsting i länet. Dessutom beslutades om en investering i nya lokaler för strålbehandling inom onkologin på 61,2 miljoner och att Jönköpings länstrafik ansluter sig till de gemensamma resevillkoren som gäller för kollektivtrafiken i södra Sverige genom Sydtaxan. Detta och mycket mer hände på fullmäktigedagarna. Vill ni veta mer så hör av er till oss!

Landstingsgruppen önskar alla Vänsterpartister i länet en skön sommar!