Skapa ett skydd för ”Visselblåsare” i Landstinget i Jönköpings län.

Vi vet alla att ett gott samhälle behöver människor med civilkurage, människor som törs slå larm om allvarliga brister på den arbetsplats där de arbetar. Medarbetare med civilkurage behövs nu, kanske mer än någonsin, det visar inte minst alla de skandaler som avslöjades under förra året inom äldreomsorgen. Men det är inte problemfritt att larma om missförhållanden på arbetsplatsen. Studier av vad som hänt ”visselblåsare” efter att de slagit larm, ger vid handen att nära hälften blivit av med jobbet och att nästan alla utsattes för någon slags bestraffning. Det kunde handla om utfrysning, ryktesspridning eller i enstaka fall rena hot.

I Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar, som genomförs vartannat år, tycker ungefär var femte anställd att det ”alltid” eller ”för det mesta” är svårt att framföra kritiska synpunkter som rör arbetsmiljön. Det är allvarligt – inte minst i en verksamhet som Hälso-och sjukvården där det är av största betydelse att missgrepp uppmärksammas och rättas till. De undersökningar som refereras till handlar främst om offentlig sektor, där anställdas yttrandefrihet är grundlagsskyddad. Ändå uppger cirka 40 % av cheferna i en av studierna att de inte vill att personalen går ut med kritik, eller ens kontaktar sitt fackförbund. På konkurrensutsatta arbetsplatser är det vanligt förekommande med självcensur, enligt ett projekt som pågår vid Göteborgs universitet.

En oberoende mottagarfunktion, som garanterar sekretessen, kan vara en viktig åtgärd för att få fler att larma om eventuella missförhållanden. Det är naturligtvis grundläggande och viktigt att från arbetsplatsernas sida uppmuntra även kritiska synpunkter från medarbetarna.

Med anledning av ovanstående föreslås Landstingsfullmäktige besluta

att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att införa en oberoende mottagarfunktion för den som avslöjar brister i Landstingets verksamheter eller i verksamheter som finansieras av Landstinget

att uppmärksamma och belöna medarbetare som visat civilkurage i arbetet, genom att ett civilkuragepris inrättas.

Inga Jonasson                                                                                        Mikael Ekvall

Vänsterpartiets Landstingsgrupp