Hyrläkarfrågan.

Under många år har frågan om hyrläkare diskuterats i regioner och landsting, så även i vårt landsting.

Den ekonomiska aspekten är i fokus, men flera andra viktiga negativa följder är förknippade med hyrläkare beroendet. Ökande provtagningar, röntgen, remisser och medicinutskrivningar blir följder som är resurs och kostnads drivande.

Än allvarligare är bristen i den kontinuitet som uppstår i patient kännedom och patientkontakt, medverkan i teamarbete, arbetsmiljö, och långsiktighet.

På senaste SKL kongressen behandlades motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, om ett nationellt stopp för hyrläkarsystemet. Kanske är det dessa som tillsammans med de allt snabbare ökande kostnader för hyrläkare gjort att SKL nu startar ett arbete för att få till stånd ett stopp på den nuvarande hyrläkarmodell, som nu nått till vägs ände.

 

Mina frågor är:

 

Hur ställer sig och hur kommer ledningen för vårt landsting att agera till SKL:s förslag?

Kommer samråd och kontakter tas med våra omkringliggande landsting i denna  frågan?

 

Huskvarna 9 juni 2012.

Per-Olof Bladh

Vänsterpartiets Landstingsgrupp.