Våld i nära relationer – ett samhälls- och folkhälsoproblem.

Våldet i nära relationer, något som främst drabbar kvinnor och barn, är ett mycket stort och allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. Det finns överallt i världen, bland alla folk och religioner och det måste bekämpas kraftfullt. WHO, Världshälsoorganisationen, uppger att upp till 60 % av alla kvinnor i världen utsätts för fysiskt våld och/eller sexuella övergrepp under sitt liv, många gånger sker våldet i en nära relation.  Även i Jönköpings län finns relationsvåldet. Landstinget i Jönköpings län har en viktig roll i att upptäcka, motverka och förebygga våld. De medicinska och psykosociala konsekvenserna av våld i nära relationer och sexuell våld är långtgående. Det handlar inte enbart de omedelbara effekterna utan det kan även leda till sjuklighet långt senare i livet.

Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar. Våldsoffer kan söka hjälp var som helts i vården. Det kan vara vid vårdcentraler, specialiserade kliniker eller akutmottagningar. Därför måste det finnas en kunskap och beredskap överallt i vården. Men undersökningar visar att det finns stora skillnader i omhändertagandet av våldsutsatta inom vården, både inom och mellan Landsting. Det är av största vikt att de nationella handlingsprogram med enhetliga riktlinjer och rutiner som finns tillgängliga även tillämpas på lokal/regional nivå genom att ett länsövergripande handlings/vårdprogram tillskapas.  Även i Landstinget i Jönköpings län finns skillnader mellan sjukvårdsområden och kliniker, det kan gälla rutiner i att ställa frågor om våld eller i andra delar av bemötande och omhändertagande av den som utsatts för våld i en nära relation. Vårdprogrammet bör innehålla områden som exempelvis: Våga fråga om våld, bemötande och konkreta tips till den som arbetar i den patientnära verksamheten för att upptäcka och identifiera våldsutsatthet.  Vidare bör programmet kompletteras med verksamhetsanpassade vårdrutiner utifrån specifika förhållanden i respektive verksamhet.

 

Med anledning av ovanstående föreslås

att ett länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso-och sjukvårdens ansvar och agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och förankras i verksamheterna

att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande utbildning (gärna via webben) om våld i nära relationer

att vårdprogrammet görs tillgängligt via en egen hemsida och uppdateras kontinuerligt.

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets landstingsgrupp