Dags att gå vidare i arbetet för att öka kunskapen om HBTQ* i hälso- och sjukvården.

(*HBTQ står för Homo- Bi- Trans- och Queerpersoner).

Arbetet med att öka kompetensen kring sexuell läggning inom hälso- och sjukvården i Landstinget i Jönköpings län måste gå vidare. Det är nu snart tio år sedan Vänsterpartiet motionerade om behovet av att öka kompetensen kring dessa frågor. Olika undersökningar hade då påvisat att män och kvinnor med en annan sexuell läggning än den heterosexuella hade en sämre fysisk och psykisk hälsa som följde dem genom livet. Yngre människor med en annan sexuell läggning drabbades oftare av ökad psykosocial ohälsa. Attitydundersökningar hade även pekat på att det fanns en fördomsfull inställning bland hälso- och sjukvårdpersonal som behövde mötas med kunskap!

Motionen bifölls av landstingsfullmäktige 2004 och ett arbete påbörjades inom Landstinget i Jönköpings län. Kunskap inhämtades och olika utbildningssatsningar planerades och genomfördes. Rosenlunds Vårdcentral i Jönköping blev en HBT-certifierad vårdcentral under 2009. Vårdcentralen tilldelades senare Landstingets Folkhälsopris för detta arbete. Rosenlunds vårdcentral är den enda vårdcentral i länet som certifierats, trots ambitioner att fler vårdcentraler skulle följa efter. Istället tycks det arbetet gått i stå, och snart kommer Rosenlunds vårdcentrals certifiering att löpa ut om inte certifieringen förnyas genom olika aktiviteter. Under de senaste åren har ett stort antal nya vårdenheter startats i länet och stora förändringar av organisationen i primärvården har genomförts. Det är inte förvånande att arbetet med att öka kompetensen och kunskapen kring HBTQ frågorna har hamnat i skymundan. Därför krävs nu nya tag! Det handlar om bemötande och respekt och då är kunskap en förutsättning för att motverka fördomar och diskriminering och för att förbättra hälsan hos HBTQ-personer.

Vänsterpartiet föreslår med anledning av ovanstående

att utbildningsinsatserna för att höja HBTQ kompetensen i hälso- och sjukvården i Jönköpings län fortsätter och intensifieras

att en planering för genomförande av detta tas fram och återrapporteras till landstingsfullmäktige

att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBT-certifierade i någon form tas fram och genomförs

att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall HBT-certifieras.

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp