Hemsjukvården blir kommunal från årsskiftet 2013.

Torsdagen den 3/5 hölls ett informations- och dialogmöte om övergången av hemsjukvården i länet från Landstinget till kommunerna, benämnt KomHem. På mötet gavs information av Marianne Lillieberg, som funnits med i den styrgrupp som planerat och planerar inför övergången. Marianne har ett förflutet inom Landstingets verksamheter men är numera anställd i Jönköpings kommun.

KomHem är tänkt att underlätta för patienter och anhöriga genom att kommunen får ansvaret även för hemsjukvården. På så sätt blir det färre personer som har hand om vården i hemmet. En utvärdering utförd av Socialstyrelsen 2008 visar att ett kommunalt huvudmannaskap är till fördel för personer med behov av sjukvårdsinsatser i hemmet. Många kommuner har sedan lång tid haft detta ansvar, en del gjorde förändringen redan i samband med den s k Ädelreformen 1992, då äldrevården fördes över till kommunerna, andra har följt efter under de tjugo år som gått sedan dess. I dagsläget är det en majoritet av landets kommuner som har en sammanhållen hemvård. I Jönköpings län har det under åren funnits en tveksamhet, framförallt från Landstingets sida att ändra i huvudmannaskapsgränserna. Men nu är alltså tiden mogen. Den 4/5 skrevs avtalsförslaget under av Landstingsstyrelsens ordförande Håkan Jansson (M) och Hans-Göran Johansson (c) ordförande i primärkommunala nämnden. Men avtalet skall före september månads utgång ha tagits i fullmäktigeförsamlingarna i länets 13 kommuner samt i Landstinget. Avtalet innebär en skatteväxling från Landstinget till kommunerna på 34 öre och att ca 330 anställda erbjuds att gå över till kommunerna. Som sagt frågan kommer att komma upp i alla kommunerna och det är givetvis många som påverkas av beslutet. KomHem (www.komhem.net) har en hemsida där processen beskrivs och där alla handlingar och utfästelser finns samlade. Den rekommenderar jag och ni får mycket gärna höra av er till mig eller till de andra i landstingsgruppen om ni har frågor!

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp