Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget i Jönköpings län,

 

Inom allt fler områden i vården efterfrågas idag dietisternas kunskaper. Sambandet mellan kost, levnadsvanor och hälsa påvisas gång på gång. Vidare har olika former av ätstörningar och ett destruktivt förhållande till mat blivit allt mer förekommande. I behandling och bemötande av personer med dessa typer av problem har dietisten en unik och viktig roll i teamet. Det handlar både om förebyggande och rehabiliterande insatser.

Stora resurser satsas på obesitaskirurgi i vårt län, men detta har inte lett till ökade resurser inom dietistverksamheten, trots dess viktiga del i behandlingen. Det allt större trycket och inflödet av patienter, utan att ytterligare resurser tillskapats har lett till en allt mer ansträngd arbetssituation med svåra prioriteringar mellan patienter. Vid en inspektion som gjordes av Arbetsmiljöverket i april ansågs behov föreligga av ytterligare tjänster. Under många år har dietistmottagningen på Länssjukhuset Ryhov varit den enhet i Sverige som haft den lägsta dietisttätheten. Siffror från 2009 visar att där riket i genomsnitt har 6,4 dietisttjänster per etthundratusen invånare så ligger Landstinget i Jönköpings län på svaga 3,8 tjänster per hundratusen invånare. Landstinget i Jönköpings län har alltid strävat på för att uppnå det bästa möjliga och ligga bland de främsta landstingen/regionerna i landet i alla avseenden. När det gäller dietistresurserna måste detta snarast åtgärdas för att komma i nivå med andra delar av landet. Att det inte finns någon, eller mycket marginell, dietistkompetens inom primärvården eller i kommunerna gör bara att situationen är än mer bekymmersam.

 

 

Med anledning av ovanstående yrkas

 

 

 

att en genomlysning av dietistverksamheten i Landstinget i Jönköpings län med fokus på tillgänglighet, arbetsmiljö och patientsäkerhet genomförs snarast

 

att målsättningen skall vara att dietistbemanning i Landstinget i Jönköpings län skall ligga på riksgenomsnittet.

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiet