Debatt och insändare

En miljard till det förebyggande arbetet

Den svenska hälso- och sjukvården blir också allt mer privatiserad. När den ekonomiska

vinsten ökar som drivkraft i vården får det förebyggande hälsoarbetet stryka på foten

eftersom de ekonomiska vinsterna på kort sikt är små.

Den bästa sjukvården som man kan tänka sig är den som ser till att människor inte blir

sjuka. Därför driver vänsterpartiet att vi måste satsa mer resurser på det förebyggande

arbetet. I det budgetförslag som vänsterpartiet presenterat i riksdagen avsätter vi 1 miljard kronor till förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete.

I och med införandet av vårdvalsreformen har tyngdpunkten för vården blivit läkarbesöket. Det tidigare områdesansvaret för befolkningens hälsa som primärvården hade har till stora delar försvunnit i delar av landet och därmed förutsättningarna för ett bra folkhälsoarbete.

En förutsättning för ett lyckat och effektivt folkhälsoarbete är det tvärprofessionella

arbetet. För att kunna nå människor med behov av vård måste vårdcentralen samarbeta

med exempelvis skola, försäkringskassa och socialtjänst samt det övriga samhället

genom intresseföreningar, idrottsklubbar och pensionärsorganisationer.

Det förebyggande arbetet omfattar bland annat uppmuntrande insatser för ökad fysisk

aktivitet och sunda matvanor. I arbetet för bättre folkhälsa ingår det också insatser mot

de stora folksjukdomarna som diabetes och KOL.

Vår satsning mot ohälsa ska även gå till att öka den psykosociala kompetensen på bland

annat vårdcentralerna för att tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa. En satsning

på ungdomsmottagningar är också en satsning mot psykisk ohälsa bland unga.

Ohälsan är idag ojämlikt fördelad över landet. För att skapa en rättvisare hälsa och vård

behöver vi därför satsa en större del av vårdens resurser i områden där behoven är större.

Vänsterpartiet vill bygga världens bästa sjukvård. För oss innebär det att vi satsar

resurser redan innan människor blir sjuka. Det är bra för individen och det är bra för samhället. Men för att utföra detta arbete måste vården få tillräckliga resurser.

Vår satsning på förebyggande arbete är en satsning på friskare medborgare och en bättre hälso- och sjukvård.

 

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Jönköpings län

 

Kopiera länk