Debatt och insändare

Vänsterpartiet tar de funktionshindrades krav på allvar!

HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation, har tagit upp frågan om de förväntningarna som finns på samhället genom konventionen om mänskliga rättigheter som trädde i kraft januari 2009. En konvention som redan idag urgröps genom negativa förändringar och nedmontering av viktiga samhällsfunktioner. HSO har pekat på förändringar som försvårar det dagliga livet för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis försämringar av P-tillstånd, posthantering, försäkringskassans nedskärningar, listan kan göras lång. Inför valet 2010 hade HSO en debattinsändare med frågeställningen: vilka partier kommer att driva frågor om tillgänglighet och full delaktighet för de 10%, ( 33 000 personer) i Jönköpings län som har funktionsnedsättning? 2010 skulle bli det år då patienter och personer med funktionsnedsättning skulle kunna ses som vanliga medborgare! År 2010 skulle Sverige bli ett samhälle för alla.

Vänsterpartiet är i Jönköpingsläns landsting med 3 av 81 ledamöter, ”ett litet men naggande gott parti” och jag vågar påstå, vi är det parti som mest aktivt arbetat för och uppmärksammat de behov som personer med funktionsnedsättning har.

Vänsterpartiet ställer fullt upp på det nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.

Vi har och har haft ett flertal motioner och yrkande som i hög grad positivt gagnar länets 33 000 personer med funktionsnedsättning och detta innebär samtidigt att vi kommer en bit på vägen mot folkhälsomålet med att riva en del av hindren mot full delaktighet i samhället.

Några exempel som vi arbetar och arbetat för: att fler personer med funktionsnedsättning skall anställas i landstinget, att en rehab/habiliterings inventering skall genomföras, att ett samlat högkostnadsskydd skall utredas, mer resurser till kognitiva hjälpmedel, att högkostnadsskydd för tandvård tas fram på nationell nivå, att stärka budgeten för utlandsvård, om att bekämpa den ”onödig ohälsan” bland funktionsnedsatta, om en översyn av bassängträning, att starta FONTÄNHUS (med brukarstyrd, meningsfull aktivitet för personer med psykiska funktionsnedsättningar) i Jönköping och Värnamo och att i Folkhälsoprogram, handlingsplaner och policydokument lyfta in de funktionsnedsattas hälsosituation.

Vi har motioner om fler läkare och sjukgymnaster inom neurologin och om fler sjukgymnaster inom psykiatrin.

Vänsterpartiet har sagt nej till den besparing som gjorts på hjälpmedel med 3-4 miljoner.

Vi Vänsterpartister kommer även fortsättningsvis att arbeta för alla människors lika värde.

Att personer med funktionshinder/nedsättning inte betraktas som ”ett föremål för särskilda åtgärder” utan ska ses som en medborgare med lika rätt och lika möjligheter att bestämma över sitt liv och få sina önskningar respekterade

Per-Olof BladhPer-Olof Bladh Huskvarna  Landstingsfullmäktige (V)

 

Kopiera länk