En motion har lämnats till Landstingsfullmäktige av Svante Olson, Suzanne Schöblom och P-O Bladh.

 Fler neurologer 

Den neurologiska sjukvården fungerar inte tillfredställande i länet. Neurologerna räcker inte till. Vårdgarantin klaras men det är långa väntetider vid återbesök. Vården riskerar att inte bli adekvat. Det stora problemet är rekrytering av läkare. Neurologi har av någon anledning inte hög status i läkarkåren.  Forskningen går framåt och det gäller att patienterna får glädje av all ny kunskap. De få neurologer som finns hinner inte med alla patienter. I vårt län behövs omkring tio neurologer för att täcka behovet. Det finns bara hälften.

För att klara rekryteringsbehovet skulle landstinget kunna ha en fungerande neurologutbildning för att säkra tillgången på neurologer.

I dag finns ingen läkare under utbildning för att bli neurolog i Jönköpings län. Den normala gången är att man försöker rekrytera AT-läkare som efter legitimation provar genom att vikariera och om man trivs tillsammans går man vidare med en ST-tjänst. Problemet idag är att det bara finns en specialist i Eksjö och en i Värnamo och att det på dessa sjukhus blir svårt med handledning. Man har även brist i Jönköping även om det är fler där. Tanken med en länsövergripande klinik går ut på att det blir fler neurologer tillsammans som bättre klarar av att ge en bra utbildning, samtidigt som man förbättrar tillgången till neurologisk kompetens i samband med ledigheter eller sjukdom. Ett annat problem man har idag är att neurologin ligger under medicinklinikerna och medicincheferna helst ser att klinikens läkare blir både neurolog- och internmedicinare, vilket är två olika specialiteter och leder till en mycket lång utbildning (7 år i heltidsarbete).

På sikt bör vi alltså förändra klinikarbetet. Antingen skapar landstinget en central klinik på Ryhov med alla neurologer samlade på ett ställe. Det andra alternativet är att på varje sjukhus i länet skapas en gemensam klinik för neurologi och geriatrik. Det första alternativet är dock att föredra eftersom vi då skapar en renodlad specialistklinik med de fördelar det innebär.

Vi yrkar

att Landstinget förbättrar utbildningen av neurologer för att säkerställa tillgången på neurologer i framtiden

att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa en central klinik på Ryhov med alla neurologer samlade på ett ställe.

 

 

Svante Olson                       Suzanne Schöblom                                     Per-Olof Bladh

Vänsterpartiet