Landsting

Dags för sprututbytesprogram i Jönköpings län

2007 motionerade Vänsterpartiet om sprututbytesprogram i länet men motionen avslogs. Nu uppmanar Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet landstingen att starta sådan verksamhet. Dags för Landstinget i Jönköpings län att ompröva sitt tidigare beslut?

Dags för Landstinget att ompröva sprututbytesfrågan?

I en motion till landstingsfullmäktige föreslog Vänsterpartiet 2007,

"att uppdra till landstingsstyrelsen att snarast utreda förutsättningarna för Landstinget i Jönköpings län att införa ett sprututbytesprogram för injektionsmissbrukare i Jönköpings län i samverkan med berörda kommuner".

Motionen avslogs tyvärr, främst med narkotikapolitiska motiveringar och invändningar som "det är förbjudet att knarka".

Men frågan handlar  inte om detta utan istället om en oerhört viktig hälsofråga för en grupp mycket utsatta människor!

Nu gör Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet gemensam sak och uppmanar landstingen att införa sprututbytesprogram för injektionsmissbrukare. De påtalar att det är en ren hälsopolitisk åtgärd för att förhindra att missbrukare smittas av hepatit och hiv. Vidare att det är ett sätt att främja hälsan bland de mest utsatta.  De tre tunga myndigheterna slår fast att även drogmissbrukare har rätt till hälsovård. Detta i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens ord om rätten till en jämlik hälsa på lika villkor!

 

Med anledning av detta frågar jag

Kommer Landstinget i Jönköpings län att ompröva sin tidigare inställning i frågan och ta initiativ till att sprututbytesverksamhet införs i Jönköpings län?

 Inga Jonasson

Gruppledare, Vänsterpartiet

Kopiera länk