Landsting

Psykiatrin – sist i kön!

Trots att två år har gått sedan fullmäktige fattade beslut om en genomlysning av psykiatrin har den ännu inte gjorts!

  

Varför hamnar psykiatrin sist i kön?

 

I budget 2008 med flerårsplan för åren 2009-2010 står "att en genomlysning av länets psykiatriska verksamhet skall ske under 2008".

Nu skriver vi snart 2010 och den aktuella genomlysningen av psykiatrin har ännu inte genomförts.

Om vi studerar budget 2009 står "att en plan ska utarbetas för ansvarsfördelning och samverkan mellan kommun, primärvård, vuxenpsykiatri, länsdels och länsansvar". Detta ska göras under 2009.

Men inte heller detta har förverkligats.

När två motioner, med koppling till psykiatrisk vård, från Vänsterpartiet behandlades under landstingsfullmäktige i september hänvisades till den beslutade genomlysningen. Utskotten menade sig sakna underlag när det gällde att kunna ta ställning till frågorna som motionerna väckte.  Detta eftersom den beslutade översynen/genomlysningen av psykiatrin inte var gjord.

 Med ovanstående som bakgrund blir frågorna:

Hur kommer det sig att den beslutade genomlysningen av länets psykiatriska verksamhet inte gjorts?

När kommer genomlysningen att vara klar? 

Hur kommer det sig att åtgärder som dessa inte prioriteras?

Inga Jonasson

Gruppledare

Vänsterpartiet

 

 

Kopiera länk