När kommer inventeringen igång, och när beräknas den vara klar?

Inventering av rehabiliterings/habiliteringsresurser i Landstinget.

På Landstingsfullmäktiges möte i maj 2009 behandlades en motion av undertecknad angående inventering av rehabiliteringsresurserna avseende sjukgymnaster och arbetsterapeuter i Landstinget i Jönköpings län. Inventeringen skulle omfatta samtliga tre sjukvårdsområden och omfatta såväl öppen som sluten vård inom både somatisk och psykiatrisk vård. Motionen bifölls av landstingsfullmäktige (med undantag av den att –sats som föreslog att resultaten av inventeringen i Jönköpings län skulle jämföras med resurserna i övriga landsting och att uppföljningsmått skulle tas fram och redovisas).

I yttrandet över motionen från Hälso- och sjukvårdsutskottet, Jönköping, påtalas att en inventering av rehabiliteringen och även habiliteringen inom Landstinget är mycket angelägen. Utskottet ansåg också att en övergripande analys av behov, resurser och organisation av rehabiliteringen, som omfattar även kommuner och andra aktörer i länet ska göras. Dessutom att länsinnevånarna ska garanteras en likvärdig rehabilitering oavsett bostadsort. Vidare ansåg utskottet att rehabiliteringens betydelse för den hälsofrämjande vården ska förtydligas och att rehabiliteringskompetens ska finnas i samtliga medicinska programgrupper.

Alltså en lång rad viktiga åtgärder vars betydelse inte nog kan betonas inför de stora förändringar som är på gång i Landstinget i och med vårdvalsinförandet. 

 

Med anledning av ovanstående

Är inventeringen av rehabiliteringsresurserna i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut påbörjad ännu?

När beräknas inventeringen vara genomförd?

När och hur presenteras resultaten av inventeringen?

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiet