Landsting

Ingen kurator i beredskap till akuten på Ryhov

Ganska märkligt att inte Vänsterpartiets motion bejakas i sin helhet!

 Ännu ingen jourkurator till akutmottagningen på Ryhov!

Landstingsfullmäktige behandlade under sitt septembersammanträde en motion från undertecknad, med förslag på att en försöksverksamhet med jourkurator/kurator i beredskap skall planeras och startas upp på akutmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Motionen föreslog också att försöket efter utvärdering även skall spridas till länets övriga akutmottagningar. Dessutom föreslogs i motionen att ett utbildningsprogram om krisintervention riktat till all personal på akutmottagningarna skall genomföras.

Vänsterpartiet har under många år drivit frågan om att det psykosociala stödet behöver förbättras.

Vi har påtalat det orimliga i att det inte finns någon kurator knuten till akuten under kvällar och helger – alltså de tider då behovet är som störst av deras insatser – och trycket på vårdpersonalen högt. Våldtäkter, misshandel och olyckor – alla dessa trauman inträffar oftast under kvällar och helger – det är orimligt att ha all kuratorsverksamhet  förlagd till kontorstid!

Men det visade sig vara än värre. I svaret på motionen konstateras att det numera inte ens under kontorstid finns någon kurator knuten till akutmottagningen! Trots att det mesta i utredningen som lett fram till svaret på motionen tydligt talar för att gå på Vänsterpartiets linje avslogs förslaget om jourkurator! Däremot skall en översyn av kuratorsorganisationen och av det psykosociala stödet vid krissituationer på Länssjukhuset Ryhov göras. Förslaget om en utbildningssatsning till all personal på akutmottagningarna bifölls. Det är mycket svårt att första hur fullmäktige resonerar när man nöjer sig med en "tumme" istället för att ta tag i vårt konkreta förslag.

Vänsterpartiet vill att kvalitén utvecklas när det gäller stödet till patienter och anhöriga vid akut kris. Att ge rätt stöd redan från början och att vid behov kunna följa upp med ytterligare stöd är mycket viktigt och förebygger risken för framtida psykisk ohälsa hos dem som på olika sätt drabbats av svåra händelser!

 2009 09 28

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

 

  

Kopiera länk