Landsting

Ge neurosjukvården högre status!

NHR står för Neurologiskt Handikappades Riksförbund och det är personer som drabbats av allt från fibromyalgi till stoke som finns med i förbundet.

  

                           Höj statusen på neurosjukvården!

Först, ett stort tack till Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) för en väl genomförd och givande konferensdag den 24 september i Jönköping.

Det är en nyttig kunskapsinformation att tillsammans med brukare, professionen och politiker få samlas och föra en dialog om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor, i vårt län.

Under dagen togs många frågeställningar upp inom neurovården, både nationellt som lokalt, både positiva som negativa.

Till det positiva måste nämnas den medicinska och tekniska utvecklingen, som går framåt i allt snabbare takt.

Bromsmediciner inom MS, blodproppsupplösande behandling vid stroke, nya mediciner och ny teknik vid behandling av Parkingsons sjukdom och även för andra av NHR, s diagnosgrupper finns nya positiva behandlingsmetoder.Kostnaderna för denna utveckling är höga, men de nya behandlingsmöjligheterna ger otroliga effekter för personer med dessa diagnoser. Det handlar om en väsentligt högre livskvalitet,    om ett betydligt minskat lidande, om mindre omfattande funktionsnedsättningar. Detta innebär också en stor positiv påverkan på de anhörigas livskvalitet. Utöver dessa positiva effekter kan vi även räkna in att samhällsvinsterna ökar betydligt. I dag är det tyvärr så att Landstingens vårdorganisation inte hänger med i den positiva utvecklingen av neurologin. I hela landet saknas personella resurser för att kunna leva upp till de riktlinjer som finns på nationell nivå inom neurologi sjukvården.

Dessvärre har vi i Jönköpings läns Landsting stora problem att kunna ge de neurologiskt sjuka en adekvat behandling. Vi har brist på neurolog läkare, vi har långa väntetider med bristande tillgänglighet. Det behövs mer resurser till rehabilitering/habilitering. Bromsmediciner och infusionspumpar är lågt använda i vårt landsting.

Vänsterpartiets syn på neurosjukvården  i Jönköpings läns Landsting är följande. I dag har vi mindre än hälften av behovet av neurologläkare tillgodosett. Staten måste ta ansvar och utbilda fler neurologläkare. Utöka ST-blocken (specialisttjänstgöring för läkare)och satsa på arbetsmiljön, minska läkarnas jourtjänst, se över lönesättningen så att läkarna inte flyttar över till andra specialiteter. Ge möjlighet till forskning på neurologiområdet. Och framför allt – höj statusen på hela neurologiområdet! På rehabilitering/habilitering är behovet större än tillgången, här behövs mer resurser med specialutbildad personal. Rehabiliteringsplanerna måste användas betydligt mer. Det är mycket viktigt att patienten är delaktig i rehabiliteringsplaneringen.

Primärvårdens personal behöver mer kompetensutbildning på neurologiområdet.

Enligt folkhälsoinstitutet har personer med funktionsnedsättning tio gånger sämre hälsa än i övriga befolkningen.

Vänsterpartiet har lagt ett flertal motioner som ligger i linje med NHR:s uppfattning, men även med andra patientföreningars, synpunkter på hälso- och sjukvård i Jönköpings läns Landsting.

Från Vänsterpartiet ställer vi oss bakom NHR:s syn på att mer personella och ekonomiska resurser till neurologin kommer att spara liv, minska handikapp och lindra människors lidande.

                                                                                  

 Per-Olof Bladh, Irene Fröne, Svante Olsson

 Vänsterpartiets Landstingsgrupp

 

Kopiera länk