Problemen hopar sig! Det är dyrt, dyrt och hotar såväl patientsäkerhet som arbetsmiljön. Vad gör alliansen?

 Hur tänker landstingsledningen agera angående hyrläkarproblematiken?

Under många år har Vänsterpartiet uppmärksammat Landstingsfullmäktige på problematiken kring användandet av hyrläkare, även kallade stafettläkare, inom vården.

Detta system har avsevärda nackdelar såväl när det gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och kostnader.

Under föregående mandatperiod införde den dåvarande ledningen ett strikt regelverk. I samband med detta infördes då också ett nationellt hyrläkarstopp. Detta fick som följd att användandet av hyrläkare minskade kraftigt och därmed också kostnaderna.

Under de senaste åren har det åter skett en ökning i användandet av hyrläkare. Under 2008 uppgick kostnaderna till 44 miljoner kronor – en ökning med ca 15 miljoner jämfört med 2007.  Åter och återigen rapporteras om allvarliga brister i patientsäkerheten som följd av den bristande kontinuitet som användandet av inhyrda läkare innebär. Brister i utredningar och dålig uppföljning har lett till svåra lidanden och även dödsfall – det är inte acceptabelt att låta hyrläkarsystemet pågå och till och med utökas år efter år.

Med anledning av ovanstående

Vilka åtgärder planerar landstingsledningen att vidta för att komma till rätta med problematiken kring hyrläkare?

Hur kontrollerar Landstinget de hyrläkare som anlitas och hur följs deras insatser upp?Inga Jonasson Gruppledare Vänsterpartiet