Landsting

Vänsterpartiet vill att äldrevården förbättras.

Det krävs förbättringar i vården av de multisjuka äldre som blir allt fler. Det krävs större kunskap och kompetens om äldres psykiska hälsa och om vilka beeffekter olika läkemedel ger upphov till hos äldre människor.

Anhöriga får allt tyngre ansvar för omsorg och stöd till äldre.

Livslängden ökar. Vi blir allt äldre. Och allt fler äldre bor kvar hemma. Många lever aktiva liv långt upp i åren. Men det är också många äldre som behöver alltmer omfattande vård och omsorg i hemmet. Samtidigt har platserna inom slutenvården och i de kommunala äldreboendena minskat och alla förstår att då kan läget snabbt bli alarmerande. Primärvård och hemsjukvård ställs inför svåra utmaningar. Vi står mitt uppe i ett systemskifte. Ansvarsbördan läggs över på anhöriga. Framför allt kvinnor tvingas stå för merparten av stödet och omsorgen istället för att vara ett komplement till utbildad personal.

I vården och i särskilda boenden har äldre personer ofta en uppsjö av olika slags läkemedel, ofta lugnande och sömngivande preparat. Läkemedelsanvändningen är skrämmande hög. Äldre personer får i genomsnitt 12 läkemedel om dagen. Det förekommer att personer har 25 läkemedel! Varje dag. Läkemedelsförgiftning är en vanlig orsak till inläggning för äldre på våra sjukhus. Det som istället krävs är mer personal som kan ägna sig åt de gamla följa med på promenader och erbjuda andra aktiviteter.

Att något är fel visar även den ökande psykiska ohälsan bland äldre. 15 procent av alla personer över 75 år lider idag  psykisk ohälsa. Risken för en depression är fyra gånger större för personer som är över 65 år. Detta är ohållbart. Vi i Vänsterpartiet menar att landstinget måste bli bättre på att upptäcka åt åtgärda psykisk ohälsa bland äldre patienter. Som läget är i dag riskerar psykiska problem hos äldre att hamna i bakgrunden.

Vi vill se äldrepsykiatriska team med specialistkompetens och med tillgång till särskilda vårdplatser för äldre.

Vi vill också se en bättre samordning mellan kommunernas och landstingets insatser. Det är verkligen i högsta grad nödvändigt när kommuner har infört kundval i hemtjänsten och landstinget inför vårdval vilket innebär att fler är involverade i vården och omsorgen av de äldre.

De äldre med de största vårdbehoven måste prioriteras!

Per-Olof Bladh, Marianne Ericsson, Inga Jonasson, Svante Olson, Suzanne Schöblom,

Landstingsledamöter, Vänsterpartiet

Kopiera länk