Landsting

Vårdval – lösning eller upplösning?

Idag, den 25/8, kallade den borgerliga alliansen till presskonferens och presenterade sitt förslag till regelbok för vårdvalet. Vänsterpartiet kommer att ha synpunkter på detta – var så säkra!

Vårdval – lösning eller upplösning?

Den svenska modellen har rönt uppmärksamhet och beundran runt om i världen. Svensk vård ligger i absolut världstopp. I USA där president Obama nu kämpar för att få igenom sin sjukvårdsreform ser man på Sverige som ett föregångs land. Trots att USA lägger högst andel av BNP per capita till sjukvård av alla länder, saknar miljoner och åter miljoner amerikaner rätt till sjukvård. Den välfärdsmodell som gett en god vård och omsorg till alla medborgare i Sverige har byggts upp under långt och idogt arbete – men nu är den borgerliga alliansen i färd med att gå åt rakt motsatt håll. Man tycks beredda att lämna det gemensamma ansvaret och istället gå i riktning mot ett amerikanskt system med en privatisering av vård och omsorg.

Visst har svensk hälso- och sjukvård utmaningar framför sig och ett aldrig sinande behov av olika vårdinsatser. Men de vårdvalsmodeller som regeringen tvingar fram i Landstingen löser inte på något sätt framtidens problem. I en undersökning som Läkarförbundet låtit göra säger en förkrossande majoritet av läkarna  att det blivit svårare att prioritera patienter med stora och kroniska vårdbehov. De ersättningssystem som tagits fram inom ramen för vårdval i Halland, Stockholm och Västmanland  har alla det gemensamt att det inte är lönsamt att satsa på kroniker och gamla. Inte heller preventivt, förebyggande,  arbete har premierats. Alliansen i Landstinget i Jönköpings län har beslutat att ett vårdvalssystem skall införas även här. I september skall beslut om det regelverk och ersättningssystem som skall gälla här i länet att tas.. Vänsterpartiet har varit och är kritiska till att lämna ut vården till privata vinstdrivande företag, däremot har vi ingenting emot att  medborgarna får välja vårdcentral. Det är en rättighet som funnits länge i Landstinget men som inte alla känner till och som ibland har kringgåtts. Resurser borde istället sättas in för att leva upp till detta och informera medborgarna om sina rättigheter. När det gäller det regelverk som alliansen vill skall styra vårdvalet är det givetvis så att vänsterpartiet har krav och synpunkter på hur det skall utformas. Detta då det har visat sig att de regler som hittills tagits fram, av de landsting som infört vårdval, kraftigt har missgynnat gamla, människor med kroniska besvär och människor som bor i områden med mycket ohälsa. Så vill vi inte ha det i Jönköpings län!

 Vänsterpartiets landstingsgrupp

Inga Jonasson, gruppledare

Kopiera länk