Landsting

Bättre vård för de äldre!

Vänsterpartiets landstingsgrupp föreslår att landstinget tar initiativ till en samordningsfunktion för att säkra vårdkedjan för äldre mycket sjuka personer.

  

                                                            

Många insatser och förändringar har gjorts under åren för att förbättra äldre människors behov av vård, service och omsorg. Den största förändringen var den s k Ädelreformen, 1992,  som förde över en stor del av ansvaret för de äldre till kommunerna. Syftet var att tydliggöra ansvaret för de äldre och funktionshindrade och gränserna mellan huvudmännen, kommuner och landsting förändrades. Men när nya gränser drogs uppstod nya problemområden där människor riskerade att komma i kläm. Ett idogt arbete har sedan dess utförts inom såväl kommunerna som i Landstinget för att undvika att äldre svårt sjuka drabbas. Arbetet med att stärka vårdkedjan och förbättra vårdplaneringen via projekt som "Esther" och liknande har blivit rikskända. Men trots alla ansträngningar uppstår ständigt nya problem och risker för dessa svårt sjuka äldre. Antalet platser inom den slutna vården  har minskat liksom antalet platser i de kommunala äldreboendena. Detta innebär att allt fler äldre får hjälp och stöd i det egna hemmet. Det är givetvis på många sätt positivt att kunna vara i sitt eget hem men det ställer också mycket stora krav på primärvården och hemsjukvården. En stor ansvarsbörda läggs i många fall på de anhöriga – inte minst på en åldrad maka/make. Det har inneburit ett systemskifte, där framförallt kvinnor i anhörigkretsen fått stå för merparten av vården och omsorgen, istället för att vara ett komplement till utbildad personal.

Förskrivningen av sömngivande och lugnande läkemedel till äldre är mycket omfattande och Socialstyrelsen konstaterar att läkemedelsbehandlingen av äldre inte fungerar tillfredsställande. Speciellt alarmerande är den omfattande förskrivningen av psykofarmaka i särskilda boenden.

När nu allt fler kommuner har infört kundval i hemtjänsten och även Landstinget står inför en stor omorganisation av primärvården också enligt ett kundvalssystem ställs mycket större krav på att samordningen måste fungera. Detta ansvar vilar tungt på Landstinget och kommunerna. Det krävs att en fungerande samordningsfunktion skapas som tryggar en god vård och omsorg för äldre personer med stora hjälpbehov.

 

Med anledning av ovanstående föreslås Landstingsfullmäktige besluta

 

att Landstinget tar initiativ till att utveckla en samordningsfunktion för att säkra vårdkedjan för äldre multisjuka personer

 

att utvecklingsarbetet sker i samverkan med kommunerna och andra berörda parter.

 

 

 

Inga Jonasson               Svante Olson                       Suzanne Schöblom

Vänsterpartiet                Vänsterpartiet                      Vänsterpartiet

Kopiera länk