Landsting

Orimliga klassklyftor i vården förstärks med en borgerlig politik!

Klassklyftorna har ökat under alliansens tid vid makten. Vänsterpartiet accepterar inte denna skrämmande utveckling!

  

I ännu en larmrapport till regeringen slår Socialstyrelsen fast att det är allvarliga brister i det sjukdomsförebyggande arbetet. Det är dessa brister som gör att svensk sjukvård har misslyckats med att hjälpa särskilt utsatta grupper i samhället. Det är också detta som gör att många människor dör i sjukdomar som är möjliga att förhindra med förändrade levnadsvanor. Socialstyrelsen säger i rapporten att "lågutbildade dör i onödan" och visar på de orimliga skillnader i hälsa som finns mellan olika grupper i samhället. Det behövs ett perspektivskifte i hälso- och sjukvården, där det framförallt handlar om att förstärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Under de år det varit en borgerlig ledning av Landstinget i Jönköpings län har uppmärksamheten framförallt inriktats på organisatoriska och ideologiska förändringar som  exempelvis vårdvalsinförandet i primärvården. När det gäller den här typen av kundvalsorganisation är det framförallt marknadens rätt att få fritt tillträde till vården som värnas. Från alla håll i landet där vårdvalsmodeller införts  ser man att det har lett till att gamla och kroniskt sjuka sviks. De som verkligen behöver vården missgynnas till förmån för snabba och korta besök. I Stockholm har t o m bonusar betalats ut till läkare som lyckats begränsa tiden som varje patient får till ett minimum!  Ett sådant system uppmanar knappast till långsiktighet och idogt förebyggande och rehabiliterande arbete.

I det borgerligt styrda Sverige ökar de  ekonomiska skillnaderna mellan människor och därmed förstärks också skillnaderna i hälsa ytterligare. I rapporten från Socialstyrelsen uppmanas hälso- och sjukvården att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser och på bättre bemötande och ökad delaktighet i vården.

 

Det är oacceptabelt att dödstalen i sjukdomar som kan behandlas är mer än tre gånger så höga för lågutbildade som för högutbildade!

Vad planerar alliansen att vidta för åtgärder med anledning av de stora skillnaderna i hälsa som finns mellan olika grupper i vårt län?

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

 

Kopiera länk